13-17.05

TYDZIEŃ 34. NA ŁĄCE
Dzień 1. Rośliny na łące
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Łąkowe tajemnice” – działanie dzieci; rozwijanie umiejętności planowania działań i współpracy.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowanie do posiłku – działanie dzieci.
4. Łąka – rozmowa z dziećmi na temat opowiadania Olgi Masiuk i ilustracji w KP4.5 – rozwijanie
koncentracji uwagi i umiejętności udzielania logicznej odpowiedzi; poznawanie ekosystemu łąkowego.
5. „Na łące” – wycieczka na łąkę – kształcenie umiejętności prowadzenia obserwacji i jej dokumentowania; rozwijanie wrażliwości plastycznej dzieci.
6. „Kolorowa łąka” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem W 38–39 – rozwijanie sprawności manualnej dzieci.
7. „Taniec motyli” – zabawa muzyczna improwizacyjna.
8. „Co rośnie na łące?” – działanie dzieci; rozwijanie ciekawości poznawczej.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez osobę zaproszoną do przedszkola, np. przez rodzica; rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych

Dzień 2. Zwierzęta na łące
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Kosi, kosi łapki” – zabawa paluszkowa – rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. „Kto po łące chodzi na łapach?” – działanie dzieci; wdrażanie do samodzielnego zdobywania
informacji; współdziałanie w zespole. Praca z wierszem Krecik Bożeny Formy.
5. „Ł jak łapa” – wprowadzenie litery ł, Ł z wykorzystaniem KP4.6; ćwiczenia percepcji słuchowej
i wzrokowej; przygotowanie do czytania.
6. „Łasica goni kreta” – zabawa ruchowa na czworakach; rozwijanie zręczności dzieci. „Taniec kreta
z łasiczką” – zabawa taneczna do piosenki Nie chcę Cię znać; rozwijanie umiejętności świadomego poruszania się w przestrzeni.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – obserwacja owadów z wykorzystaniem lup – rozwijanie
ciekawości poznawczej i wiedzy o środowisku przyrodniczym.
8. „Dama z łasiczką” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem Cz 68; utrwalenie poznanej litery.
„Ile kroków do domu?” – zabawa ruchowa z elementem mierzenia. „Zwierzęta na łące” – zabawa
plastyczna; posługiwanie się kreską i barwną plamą.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. – rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 3. Owady
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Rozśpiewana łąka” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie wrażliwości i pamięci słuchowej.
„Wiosenne kwiaty” – zabawa plastyczna – rozwijanie sprawności manualnej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. Gdzie się podziały nasze kropeczki? – zabawa matematyczna na podstawie opowiadania Joanny
Modelskiej i KP4.7; wprowadzenie liczby 0.
5. „Łąka” – zabawy muzyczno-ruchowe i grafomotoryczne przy piosence z wykorzystaniem PiL 66
– kształtowanie wrażliwości rytmicznej.
6. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej w zabawach: „Kto mieszka na łące?”,
„Owady”, „Taniec łapek”.
7. Zabawy na boisku przedszkolnym. „Tropimy owady” – rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci
i wiedzy o najbliższym środowisku przyrodniczym.
8. „Kolorowe owady” – praca konstrukcyjna z wykorzystaniem materiałów recyclingowych – rozwijanie sprawności manualnej. Łąka – nauka słów 2. i 3. zwrotki piosenki; ćwiczenia pamięci.
„Zwierzęta do domu” – zabawa ruchowa z elementem rywalizacji.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez osobę zaproszoną do przedszkola, np. przez rodzica – rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych

Dzień 4. Na łące – rozwój motyla
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. Łąka – nauka 4. zwrotki piosenki; ćwiczenia pamięci. „Zielone” – zabawa ruchowa.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. „Zielona gąsienica” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem PiL 67 – ćwiczenia w liczeniu; rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
5. „Berek muszek” – zabawa ruchowa przy muzyce. „Żaby” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem
KP4.8; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
6. „Bocian i żaby” – zabawa ruchowa. „Na zielonej łące” – zabawa plastyczna przy piosence Śpiewam
na łące.
7. Zabawy dowolne dzieci w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego.
8. „Na wiosennej łące” – zabawa ortofoniczno-ruchowa – ćwiczenie sprawności narządów mowy.
„Która z kolei…” – zabawa dydaktyczna – posługiwanie się liczebnikami porządkowymi. Zabawa
relaksacyjna – masażyk.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez osobę zaproszoną do przedszkola, np. przez rodzica; rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 5. Plener malarski
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Taniec motyli” – zabawa muzyczna improwizacyjna – rozwijanie kreatywności.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 6 – doskonalenie motoryki i sprawności; wyrażanie radości
ze wspólnych zabaw z rówieśnikami.
5. „Kolorowy motyl” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem KP4.9. „Plener malarski” – zabawa plastyczna na świeżym powietrzu – rozbudzanie aktywności twórczej.
6. „Malujemy wiosnę” – zabawa dydaktyczna z Cz 69 – ćwiczenia w czytaniu.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. „Tropimy owady” – obserwacja owadów za pomocą lup.
8. „Gimnastyka buzi i języka” – rozwijanie sprawności narządów mowy.
9. „Czytanki Supełka” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie umiejętności czytania. „Czytankowo” –
słuchanie tekstów literackich czytanych przez osobę zaproszoną do przedszkola, np. przez rodzica; rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.