23-26.04

TYDZIEŃ 32. KTO TY JESTEŚ?
Dzień 1. Polska – legendy
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu;
rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
2. „Moje ręce” – zabawa twórcza, rozwijanie kreatywności dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. „Ojczyzna” – słuchanie wiersza Włodzimierza Domeradzkiego; tworzenie słownika pojęć związanych ze słowem Polska. Wyjaśnienie pojęcia ojczyzna. Poznanie znaczenia postawy patriotycznej.
Nauka na pamięć wiersza.
5. „Co to jest Polska?” – praca z mapą konturową Polski; ćwiczenia w czytaniu, szukanie i zaznaczanie
na mapie miejscowości lub miasta położonego najbliżej miejsca zamieszkania dzieci. „Zwiedzamy
Polskę” – udział w zabawie ruchowej.
6. Praca w KP 3.29 – dopasowywanie zdań do obrazka, ćwiczenia w czytaniu. „Polskie stroje ludowe”
– zabawa dydaktyczna; poznanie różnych strojów ludowych. „Strój z mojego regionu” – rozwijanie sprawności grafomotorycznej i manualnej.
7. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie
odporności dzieci przez codzienne zabawy na świeżym powietrzu.
8. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 5 – rozwijanie koordynacji ruchowej, doskonalenie motoryki,
umiejętności współpracy w parach lub grupie, zwracanie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw.
9. „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie” – wdrażanie do uważnego słuchania tekstu czytanego, omówienie treści legendy przez uporządkowanie obrazków wykonanych przez N. Zwrócenie uwagi
na pierwszą stolicę Polski – Gniezno. Prezentacja godła państwowego, zwrócenie uwagi na kolorystykę. Czytanie globalne wyrazu godło. „Godło Polski” – składanie obrazka z części.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego
odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie

Dzień 2. Godło, flaga, hymn
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu;
rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
2. „Moje godło” – zabawa twórcza, rozwijanie kreatywności dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Mazurek Dąbrowskiego – zapoznanie ze słowami i melodią hymnu narodowego. „Jak należy
się zachowywać podczas słuchania lub śpiewania hymnu narodowego?” – zabawa dydaktyczna;
zwrócenie uwagi na postawę zasadniczą podczas słuchania i śpiewania hymnu. Nauka pierwszej
zwrotki.
5. Barwy ojczyste – zapoznanie dzieci z wierszem Czesława Janczarskiego. Prezentacja flagi Polski.
Omówienie znaczenia flagi, miejsc i okoliczności jej prezentacji. Wyszukiwanie flagi Polski wśród
innych flag – analiza i synteza wzrokowa, wyszukiwanie takiego samego obrazka.
6. „Wyszukiwanie głoski f” oraz „Czy jest tu głoska f?” – analiza i synteza słuchowa wyrazów;
Monografia litery f na podstawie wyrazów: flaga, Franek. Praca z KP 3.30 – prezentacja litery f, F
na podstawie wyrazów: flaga, Franek. Wyszukiwanie litery f w tekście, analiza i synteza słuchowa
wyrazów; próby odczytywania sylab z poznanych liter i całych prostych wyrazów; rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.
7. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci przez codzienne zabawy na świeżym powietrzu.
8. „Prawda czy fałsz?” – zabawa słownikowa; rozwijanie logicznego myślenia, usystematyzowanie
wiedzy na temat Polski. „Jedzie pociąg z daleka” – zabawa ruchowa przy piosence tradycyjnej;
nazywanie miejsc w Polsce;
9. „Nasza Polska” – praca plastyczna; rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej. „Wyścig
rycerzy” – zabawa ruchowa z elementem rywalizacji.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego
odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie

Dzień 3. Kraków
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu;
rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
2. „Moja flaga” – zabawa twórcza, rozwijanie kreatywności dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. „Zabawy z mapą Polski” – prezentacja mapy konturowej Polski, przedstawienie regionów Polski
z uwzględnieniem gór, morza, Śląska, nizin i ich umiejscowienia na mapie. Omówienie symboliki mapy: sposoby zaznaczania wód, dróg, miast itp. Próby wyszukiwania wskazanych miejsc.
Wyszukanie dwóch głównych rzek Polski – Wisły i Odry. Pomiar długości wskazanych rzek za
pomocą sznurka. Porównanie wyniku pomiaru.
5. Płynie Wisła, płynie – osłuchanie z fragmentem piosenki w wykonaniu N. „Kraków na obrazkach”
– zabawa dydaktyczna; prezentacja najbardziej charakterystycznych dla Krakowa miejsc i symboli.
Wawel – recytacja wiersza Czesława Janczarskiego.
6. „Raz dwa, trzy smok patrzy” – zabawa ruchowa; kształtowanie szybkiej reakcji na sygnał. „Smok
wawelski” – praca plastyczno-techniczna.
7. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie
odporności dzieci przez codzienne zabawy na świeżym powietrzu.
8. „Krakowiaczek jeden…” – zabawa taneczna; powtórzenie kroku podstawowego krakowiaka (kroku
dostawnego). Taniec przy muzyce krakowiaka po kole.
9. „Litera f” – zabawy usprawniające koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową; kreślenie wzoru
litery w pisanej przy piosence Płynie Wisła, płynie. Praca z PiL 62 – ćwiczenia w pisaniu litery f po
śladzie.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego
odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Dzień 4. Warszawa
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do
korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu; rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych
przez N.
2. „Moje legendy” – zabawa twórcza, rozwijanie kreatywności dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. „Zabawy z mapą Polski” – zabawa dydaktyczna; prezentacja mapy konturowej Polski, odszukanie
na mapie Krakowa i Warszawy. Wyjaśnienie pojęcia stolica. Wszyscy kochamy naszą stolicę –
słuchanie wiersza Czesława Janczarskiego.
5. „Warszawa” – prezentacja najbardziej charakterystycznych miejsc i symboli tego miasta. Praca
z KP 3.31 – łączenie w pary zdjęć i cieni obiektów związanych z Warszawą, odczytywanie zdań
o Warszawie. „Warszawskie symbole” – zabawa dydaktyczna kształtująca orientację na kartce.
6. Praca z PiL 63 – ćwiczenia orientacji na kartce. „Warszawskie tramwaje” – zabawa ruchowa naśladowcza.
7. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie
odporności dzieci przez codzienne zabawy na świeżym powietrzu.
8. Warszawska Syrenka – osłuchanie z piosenką; zabawy muzyczno-rytmiczne przy piosence.
„Warszawski walczyk” – zabawa ruchowa przy piosence. „Zabawy z mapą Polski” – prezentacja
mapy Polski – próby czytania globalnego nazw miast położonych wzdłuż Wisły. Szczególne zwrócenie uwagi na Toruń i Gdańsk.
9. „Na plaży” – zabawa ruchowa. „Kto pierwszy przypłynie Wisłą do morza?” – gra-ściganka; przestrzeganie reguł gry, sprawne przeliczanie w zakresie dwunastu.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego
odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.