25-29.03

TYDZIEŃ 29. NA WSI
Dzień 1. W gospodarstwie
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu;
rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
2. „Co zmieniło swoje miejsce?” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego
myślenia.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 15 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. „W zagrodzie” – uważne słuchanie wiersza Bożeny Formy; rozmowa dotycząca mieszkańców
wiejskiego podwórka. „Na wiejskim podwórku” – omówienie ilustracji. „Zwierzęta z wiejskiego
podwórka” – rozwiazywanie zagadek słuchowych.
5. „Pieski do budy” – zabawa orientacyjno-porządkowa; kształtowanie umiejętności szybkiej reakcji
na sygnał. „Dopowiedz i zrób” – zabawa z rymami; wdrażanie do uważnego słuchania treści zdania.
6. „Czyje to domy?” – dobieranie domu do jego mieszkańca, nazywanie ich, poszerzenie słownika czynnego dzieci: stajnia, obora, chlewik, kurnik, buda. „To dom dla…” – zabawa dydaktyczna;
odczytywanie nazw domów zwierząt. „Wiemy wszystko o zwierzętach!” – zabawa dydaktyczna;
analiza i synteza wzrokowa, przeprowadzanie klasyfikacji zwierząt zgodnie z jedną podaną cechą.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci przez codzienne zabawy
na świeżym powietrzu.
8. Wyprawa na wieś – słuchanie opowiadania Bogusława Michalca oraz właściwe reagowanie
na usłyszany wcześniej omówiony wyraz. Praca z W 34 – przygotowanie pływającej kaczuszki
według instrukcji, wystawa prac.
9. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4 – rozwijanie koordynacji ruchowej, umiejętności współpracy w parach lub grupie, wpajanie zasady fair play, zwracanie uwagi na bezpieczeństwo podczas
zabaw.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego
odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Dzień 2. Zwierzęta w gospodarstwie
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu;
rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
2. „Co zmieniło swoje miejsce?” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego
myślenia
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 15 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Wiejskie życie – słuchanie wiersza Aleksandry Wojtyły; poznanie zwierząt z wiejskiego podwórka
i ich zwyczajów. „Jakie to zwierzę?” – zabawa dydaktyczna utrwalająca wcześniejsze wiadomości.
5. „Dobieranie zwierząt w pary – osobniki dorosłe i ich potomstwo” – zabawa dydaktyczna; nazywanie dorosłych osobników i ich dzieci. „Liczymy kocięta” – zabawa dydaktyczna; przeliczanie
w zakresie 8.
6. „Po osiem”, „Matematyczne klocki” – przeliczanie do 8, dopełnienie do 8; Prezentacja cyfry 8.
Praca w KP 3.23 – zapoznanie z liczbą 8 w aspektach: kardynalnym, miarowym i porządkowym.
„Tropimy zwierzęta” – zabawa dydaktyczna; ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci przez codzienne zabawy
na świeżym powietrzu.
8. „Policz i zrób” – zabawa matematyczno-ruchowa; przeliczanie w zakresie 8. „Liczymy zwierzęta”
– zabawa matematyczna; przygotowanie do rozwiązywania zadań z treścią.
9. „Wiejska zagroda” – praca plastyczna; zwrócenie uwagi na charakterystyczne elementy zagrody
wiejskiej, rysowanie kredkami pastelowymi.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Dzień 3. Od jajka do kury
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu;
rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
2. „Co zmieniło swoje miejsce?” – zabawa dydaktyczna; rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego
myślenia.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 15 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. „W kurniku” – osłuchanie z piosenką., kształtowanie poczucia rytmu, uwrażliwienie na tempo
i nastrój piosenki. „Kwoka i kurczątka” – zabawa ruchowa przy muzyce. „Jajko na łyżce” – zabawa
ruchowa; kształtowanie równowagi.
5. „Jajko” – zabawa badawcza; nazywanie elementów jajka: skorupka, białko, żółtko; zwrócenie uwagi na wartości odżywcze jajka. „Wyszukiwanie głoski j” i „Czy jest tu głoska j”? – doskonalenie
analizy i syntezy słuchowej.
6. Monografia litery j na podstawie wyrazów: jajo, Janek. Praca z KP 3.24 – prezentacja liter j, J
na przykładzie wyrazów: jajo i Janek. Wyszukiwanie litery j w tekście, analiza i synteza słuchowa wyrazów; próby odczytywania sylab z poznanych wcześniej liter i całych prostych wyrazów;
rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.
7. „Małe – duże jajo kurze” – zabawa ruchowa naśladowcza. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym –
rozwijanie odporności dzieci przez codzienne zabawy na świeżym powietrzu.
8. „Co było pierwsze: jajko czy kura?” – zabawa słownikowa; postawienie problemu, próba jego rozwiązania. „W kurniku” – nauka słów pierwszej i 2. zwrotki piosenki.
9. „Znajdź swoją parę” – zabawa dydaktyczna; dopasowywanie zwierząt do ich pokarmów. „Kto
pierwszy do domu?” – gra-ściganka; przestrzeganie reguł gry.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego
odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie

Dzień 4. Od krowy – nabiał
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu; rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych
przez N.
2. „Co zmieniło swoje miejsce?” – zabawa dydaktyczna; rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego
myślenia.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 15 – rozwijanie sprawności ruchowej; Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. „Wiejskie przysmaki” – rozmowa na podstawie doświadczeń dzieci na temat korzyści, jakie daje
hodowla zwierząt. Rozwiązywanie zagadek dotyczących korzyści płynących ze zwierząt.
5. Praca z Cz 56–57 – ćwiczenia w czytaniu prostych tekstów; czytanie globalne nazw produktów
spożywczych.
6. „Co to jest?” – zabawa dydaktyczna; wdrażanie do próbowania różnych potraw mlecznych.
„Co jest zdrowe?” – praca plastyczna metodą kolaż. „Przeplatanki” – zabawa ruchowa; klasyfikacja
według dwóch cech.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci przez codzienne zabawy
na świeżym powietrzu.
8. „W kurniku” – nauka słów 3., 4. i 5. zwrotki piosenki. W gospodarstwie – słuchanie wiersza Teresy
Marii Massalskiej; naśladowanie głosów zwierząt.
9. Praca z PiL 56 – ćwiczenia w pisaniu po śladzie liter j, J; ćwiczenia grafomotoryczne. „Mleczny
happening” – zajęcia w terenie, zachęcanie innych osób do picia mleka.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego
odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Dzień 5. Przetwory z nabiału
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu;
rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
2. „Co zmieniło swoje miejsce?” – zabawa dydaktyczna; rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego
myślenia.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 15 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. „Piramida żywienia” – zabawa dydaktyczna; zwrócenie uwagi na konieczność codziennego spożywania produktów mlecznych. Piję mleko – słuchanie wiersza Anny Mikiciuk. „Jak nazywają się
produkty pochodzące z mleka?” – rozwiązywanie krzyżówki słuchowej.
5. „Skąd się bierze mleko w kartonie?” – omówienie i wykonanie przez dzieci historyjki obrazkowej.
„Wiosenny twarożek” – zajęcie kulinarne; zwrócenie uwagi na higieniczne i bezpieczne przygotowywanie posiłku.
6. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 15 – rozwijanie koordynacji ruchowej, umiejętności współpracy w parach lub grupie, uświadamianie zasady fair play; zwracanie uwagi na bezpieczeństwo
podczas zabaw.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci przez codzienne zabawy
na świeżym powietrzu.
8. „Ptasi koncert” – zabawa dydaktyczna; odczytywanie układów rytmicznych, ćwiczenia ortofoniczne. „Umiem liczyć” – zabawy utrwalające umiejętność przeliczania, pojęcie zbioru 8-elementowego, umiejętność posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 8 oraz podpisywanie zbiorów za pomocą cyfr, stosowanie znaku =.
9. Praca z PiL 57 – przeliczanie w zakresie 8, pisanie po śladzie cyfry 8. „Mleko jest…” – zabawa słownikowa – poszerzenie słownika czynnego dzieci.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego
odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie