Styczeń

Tydzień 4:ZIMOWE ZABAWY

 

Zimowe ubrania

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – organizowanie zabaw tematycznych według pomy
słów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Co słychać na początku?” – zabawa słuchowa. Doskonalenie analizy słuchowej. „Wędrująca
śnieżka” – zabawa w kole. Rozwijanie zręczności i koordynacji ruchowej dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 10 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Taniec z termometrem – rozmowa na temat treści wiersza T. Śliwiaka. Kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem tekstów literackich.
5. „Zimowe ubranie dla Paka” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem W. Kształtowanie umiejętności dobierania ubrań stosownych do pogody i rodzaju aktywności, zachęcanie do prowadzenia
zdrowego stylu życia. „Zjeżdżamy na sankach” – zabawa ruchowa. Rozwijanie umiejętności ilustrowania muzyki ruchem; doskonalenie reakcji na sygnał.
6. „Jaka to głoska?” – zabawa słuchowa połączona z pracą w K2., 28 – kształtowanie słuchu fonematycznego poprzez różnicowanie głosek; utrwalanie kierunków na kartce; rozwijanie sprawności
wzrokowej dzieci.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się zgodnie z porą
roku. Zabawy na śniegu – lepienie bałwanów, wyścigi na sankach. Dokarmianie ptaków.
8. „Rzucamy śnieżkami” – zabawa ruchowa z elementem celowania. Doskonalenie celności dzieci;
kształtowanie umiejętności cierpliwego oczekiwania na swoją kolej.
9. „W zimowej szafie” – zabawa sensoryczna. Poszerzanie doznań sensorycznych dzieci; rozwijanie
wyobraźni.
10. „Na dnie zimowej szafy” – zabawa plastyczna. Wyrażanie swoich wyobrażeń w formie plastycznej. „Głoski chodzą jedna za drugą” – zabawa słuchowa. Kształtowanie umiejętności wyróżniania
po kolei głosek w słowie i ich przeliczania.

 

Bezpieczne zabawy

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – organizowanie zabaw tematycznych według pomy
słów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Kogo brakuje?” – zabawa w kole. Rozwijanie pamięci wzrokowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 10 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Nowe łyżwy Adama – słuchanie opowiadania J. Wasilewskiej i rozmowa na jego podstawie.
Rozwijanie umiejętności koncentrowania uwagi na treści opowiadania; rozwijanie umiejętności
budowania zdań logicznych i poprawnych gramatycznie.
5. „Bezpieczna zabawa” – zabawa ruchowa. Utrwalanie umiejętności ustawiania się w kole, rzędzie, szeregu. „Kodeks bezpiecznej zabawy” – burza mózgów, dywanik pomysłów. Rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia i przedstawiania swoich przemyśleń w formie plastycznej. „Woogie-boogie” – zabawa ruchowa do piosenki. Utrwalanie umiejętności różnicowania i podawania nazw kierunków w przestrzeni.
6. Praca z K2., 29 – rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się zgodnie z porą
roku. Zabawy na śniegu – lepienie bałwanów, wyścigi na sankach. Przestrzeganie zasad bezpiecz
nej zabawy.
8. „Zimowe zabawy” – zabawa ruchowa w formie historyjki. Rozwijanie koncentracji uwagi i koordynacji ruchowej dzieci.
9. Praca z ZG, 32 – rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej poprzez rysowanie linii
łamanych, falistych i pętli po śladzie.
10. „Po mojej prawej stronie jest…” – zabawa dydaktyczna. Utrwalanie umiejętności podawania pra
widłowych nazw kierunków w przestrzeni.

 

 

Moje ulubione zabawy na śniegu

 

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – organizowanie zabaw tematycznych według pomy
słów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Złap śnieżkę” – zabawa muzyczno-ruchowa.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 10 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Śnieżek – instrumentacja wiersza A. Frączek. Rozwijanie aktywności muzycznej dzieci. „Taniec fi
gurowy na lodzie” – zabawa taneczna. Kształtowanie umiejętności improwizowania poprzez ruch.
5. Praca z K2., 30 – rozwijanie spostrzegawczości oraz małej motoryki.
6. „Idziemy po śniegu” – zabawa. Doskonalenie szybkiej reakcji na sygnał dźwiękowy. „Moja ulubiona zabawa na śniegu” – malowanie palcami na niebieskim kartonie. Poszerzanie doznań sensorycznych; wyrażanie swoich spostrzeżeń w formie plastycznej.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się zgodnie z porą
roku. Zabawy na śniegu – lepienie bałwanów, wyścigi na sankach.
8. Rozwiązywanie zagadek – doskonalenie umiejętności tworzenia pojęcia na podstawie podanej
definicji.
9. „Robimy bałwanki” – zabawa plastyczna. Rozwijanie umiejętności wykonywania pracy według instrukcji słownej; usprawnianie umiejętności rozdawania po tyle samo, doskonalenie sprawności
manualnej dzieci.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 

Sporty zimowe

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – organizowanie zabaw tematycznych według pomy
słów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Zrób o jeden więcej” – zabawa ruchowa z liczeniem. Kształtowanie umiejętności dodawania.
„Wędrująca śnieżka” – zabawa w kole. Rozwijanie zręczności i koordynacji ruchowej dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 10 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Narty – słuchanie opowiadania R. Piątkowskiej. Wdrażanie do słuchania tekstów literackich
w skupieniu. Rozmowa na temat treści opowiadania – doskonalenie umiejętności budowania logicznych odpowiedzi na postawione pytania.
5. „Idziemy po śniegu” – zabawa ruchowa. Rozwijanie koordynacji ruchowej i szybkiej reakcji na sygnał dźwiękowy.
6. Praca z K2., 31 – liczebnik główny i porządkowy 5, rozwój myślenia matematycznego, przelicznie.
Zabawy ruchowe z elementem rywalizacji – doskonalenie sprawności fizycznej, orientacji w przestrzeni, koordynacji ruchowej, wzmacnianie odporności emocjonalnej na przegraną.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się zgodnie z porą
roku. Zabawy na śniegu – lepienie bałwanów, wyścigi na sankach.
8. „Zimowe sporty” – wypowiadanie się na temat obrazka z Wielkiej Księgi Tropicieli; poszerzanie
zasobu słownika czynnego dzieci; wdrażanie do przewidywania skutków zachowań i dokonywania oceny postępowania dzieci.
9. „Zjeżdżamy na sankach” – zabawa ruchowa. Rozwijanie umiejętności ilustrowania muzyki ruchem doskonalenia reakcji na sygnał.
10. „Lepienie bałwanków z plasteliny” – usprawnianie pracy dłoni i palców, wzmacnianie mięśni dłoni. „Bezpieczna zabawa” – zabawa ruchowa. Doskonalenie szybkiej reakcji na sygnał; utrwalanie umiejętności ustawiania się zgodnie z poleceniem N.

Zimowa olimpiada

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – organizowanie zabaw tematycznych według pomy
słów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Jak nazywa się?” – zabawa słownikowa. Pobudzanie aktywności słowotwórczej dzieci; poszerza
nie słownika czynnego.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 10 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Narciarze, łyżwiarze, hokeiści” – zabawa rytmiczna. Kształtowanie percepcji słuchowej i umiejętności różnicowania rytmu 2-, 3- i 4-miarowego.
5. Praca z K2., 32 – rozwijanie pamięci wzrokowej dzieci i sprawnego posługiwania się nożyczkami.
6. „Wyścig saneczkarzy” – zabawa ruchowa z elementem rywalizacji. Doskonalenie umiejętności
współpracy w parach; rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
7. „Zimowe zmagania” – układanie gry. Doskonalenie umiejętności planowania, mierzenia i przeliczania oraz dodawania; rozwijanie umiejętności pracy w zespole.
8. Spacer w najbliższej okolicy przedszkola. Podziwianie zimowego krajobrazu.
9. „Zimowa olimpiada” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9. Zwiększenie odporności na wpływ
niekorzystnych warunków atmosferycznych, podnoszenie sprawności fizycznej poprzez różnego
rodzaju gry i zabawy, umiejętność współpracy w grupie i parach.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Styczeń

Tydzień 3:BABCIA I DZIADEK

 

Dom rodzinny

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – organizowanie zabaw tematycznych według pomy
słów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról; zachęcanie do uczestniczenia w grach
stolikowych. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Szukam rodziny” – zabawa słuchowa. Rozwijanie percepcji słuchowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 10 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. W moim domu – rozmowa na podstawie wiersza E. Piotrowskiej i doświadczeń dzieci. Zachęcanie do swobodnych wypowiedzi na temat domu rodzinnego.
5. „Ojciec Wirgiliusz” – zabawa naśladowcza. Wdrażanie do koncentrowania uwagi na drugiej osobie; kształtowanie koordynacji ruchów. „Kto tutaj mieszka?” – zabawa słuchowa; doskonalenie
analizy i syntezy słuchowej.
6. „Tropimy głoskę b” – zabawy słuchowe z wykorzystaniem K. Słuchanie rymowanki, recytacja
z jednoczesnym wodzeniem po śladzie, rysowanie w tunelu i samodzielnie. „Ile kroków do domu?” – zabawa ruchowa. Kształtowanie umiejętności dodawania podczas zabawy z dwoma
kostkami; usprawnianie umiejętności przeliczania.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się zgodnie z porą
roku. Zabawy na śniegu – lepienie bałwanów, wyścigi na sankach. Dokarmianie ptaków.
8. „Mój dom rodzinny” – malowanie kredkami pastelowymi; zachęcanie do wyrażania własnych odczuć w formie plastycznej.
9. „Kto szybciej” – zabawa bieżna; doskonalenie umiejętności orientowania się w najbliższej przestrzeni.
10. U babci jest słodko – nauka na pamięć fragmentu wiersza W. Chotomskiej; doskonalenie pamięci słuchowej dzieci; zachęcanie do podejmowania wysiłku w celu sprawienia innym przyjemności

 

Zabawy z babcią i dziadkiem

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – organizowanie zabaw tematycznych według pomy
słów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról; zachęcanie do uczestniczenia w grach
stolikowych. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. U babci jest słodko – utrwalenie wiersza W. Chotomskiej; rozwijanie pamięci słuchowej dzieci;
wdrażanie do ładnej recytacji. „Zimowa poleczka” – zabawa taneczna. Doskonalenie umiejętności
poruszania się w przestrzeni zgodnie z krokami polki.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 10 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Babcia od bajek, dziadek od zagadek – osłuchanie z piosenką. Uwrażliwianie na budowę i rytm
piosenki. „Wróć do babci” – zabawa ruchowa. Rozwijanie orientacji przestrzennej; uwrażliwianie
na budowę piosenki. „Podaj dalej” – zabawa rytmiczna; rozwijanie poczucia rytmu i koordynacji
ruchowo-słuchowej. „Gra na instrumentach” – kształtowanie prawidłowego sposobu uderzania
pałeczką w bębenek; kształtowanie sprawności motorycznej rąk.
5. „Zabawy z dziadkiem i babcią” – rozmowa z dziećmi na podstawie ich doświadczeń na podany
temat; zachęcanie do wypowiedzi na bliskie dzieciom tematy.
6. „Wyścig ułanów” – zabawa ruchowa z wykorzystaniem szarf. Doskonalenie umiejętności współ-
pracy w zabawach ruchowych. „Coś na b” – zabawa z wykorzystaniem W.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się zgodnie z porą
roku. Zabawy na śniegu – lepienie bałwanów, wyścigi na sankach. Dokarmianie ptaków.
8. „Siała baba mak” – zabawa rozwijająca koordynację ruchowo-słuchowo-wzrokową i orientację
w przestrzeni. „Zabawy babci i dziadka” – oglądanie Wielkiej Księgi Tropicieli.
9. „Portret dziadka” – malowanie farbami. Rozwijanie spostrzegawczości dzieci oraz sprawności manualnej.
10. Babcia od bajek, dziadek od zagadek – nauka słów piosenki; usprawnianie pamięci słuchowej.

 

Upominki dla babci i dziadka

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – organizowanie zabaw tematycznych według pomy
słów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról; zachęcanie do uczestniczenia w grach
stolikowych. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. Babcia od bajek, dziadek od zagadek – utrwalenie piosenki, rozwijanie pamięci słuchowej dzieci;
wdrażanie do ładnej recytacji. „Razem mamy więcej” – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie umiejętności przeliczania i dodawania.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 10 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Dla babci – rozmowa na temat zbliżającego się Dnia Babci i Dnia Dziadka na podstawie wiersza
D. Gellner; uświadamianie dzieciom roli dziadków i babć w ich życiu.
5. Praca z K2., 27 – zabawa dydaktyczna, kształtowanie myślenia logicznego i umiejętności odczytywania symboli oraz kodowania cech; usprawnianie percepcji wzrokowej.
6. „Siała baba mak” – zabawa ruchowa ze śpiewem; doskonalenie orientacji przestrzennej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. „Kwiaty dla babci i dziadka” – wykonanie laurek; rozwijanie sprawności manualnej dzieci i umiejętności wykonywania czynności zgodnie z instrukcją.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się zgodnie z porą
roku. Zabawy na śniegu – lepienie bałwanów, wyścigi na sankach. Dokarmianie ptaków.
8. „Zrób tyle samo” – zabawa ruchowa; odzwierciedlanie liczby elementów za pomocą ruchu.
Dla babci – nauka wiersza D. Gellner; poszerzanie pamięci słuchowej dzieci.
9. „Ile kroków do domu?” – zabawa ruchowa. Usprawnianie umiejętności dodawania na kostkach.
„Zagadka dla dziadka” – zabawa słuchowa. Rozwijanie syntezy słuchowej na poziome głoski.
10. „Portret babci” – malowanie farbami. Rozwijanie sprawności manualnej; zwrócenie uwagi
na szczegóły

 

Upominki dla babci i dziadka

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – organizowanie zabaw tematycznych według pomy
słów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról; zachęcanie do uczestniczenia w grach
stolikowych. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. Utrwalanie wierszy i piosenek na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka – wytwarzanie atmo
sfery wyczekiwania na wyjątkowe wydarzenie.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 10 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Dla dziadka – rozmowa na temat dziadków na podstawie wiersza D. Gellner oraz doświadczeń
dzieci; uświadamianie dzieciom roli dziadków w ich życiu; podtrzymywanie więzi między członkami rodziny; zachęcanie do świętowania. „Zabawa z chustami” – zabawa ruchowa przy muzyce.
Rozwijanie swobody ruchów i improwizacji ruchowej.
5. „Upominki dla babci i dziadka” – wykonanie ramek na zdjęcia z W. Rozwijanie sprawności manualnej; zachęcanie dzieci do samodzielnego wykonywania upominków.
6. „Przyjęcie dla babci i dziadka” – zabawa dydaktyczna doskonaląca umiejętności przeliczania
i planowania. „Jawor, jawor” – zabawa ruchowa rozwijająca umiejętność współpracy; zapoznanie
z dawnymi zabawami.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się zgodnie z porą
roku. Zabawy na śniegu – lepienie bałwanów, wyścigi na sankach. Dokarmianie ptaków.
8. „Droga do domku” – zabawa ruchowa. Rozwijanie orientacji w przestrzeni, umiejętności odczytywania symboli i przeliczania.
9. Dla dziadka – nauka wiersza D. Gellner; poszerzanie zakresu pamięci słuchowej dzieci.
10. Zabawy ruchowo­słuchowo­wzrokowe do wiersza – kształtowanie koordynacji wzrokowo­ruchowo­słuchowej podczas rysowania kółek i pętli po śladzie i z pamięci.

 

Dzień Babci i Dziadka

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – organizowanie zabaw tematycznych według pomy
słów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról; zachęcanie do uczestniczenia w grach
stolikowych. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. Utrwalanie wierszy i piosenek na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka – wytwarzanie atmosfery wyczekiwania na wyjątkowe wydarzenie.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 10 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Zimowa olimpiada” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9 – podnoszenie sprawności fizycznej dzieci; kształtowanie odporności na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych,
rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i w parach.
5. „Niespodzianka dla babci i dziadka” – wykonanie tortu; kształtowanie umiejętności współdziałania i planowego wykonywania czynności; czerpanie radości z przygotowania poczęstunku.
6. „Zimowa kolorowanka” – praca plastyczna z W.
7. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
8. Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka – wdrażanie dzieci do świętowania i celebrowania świąt związanych z rodziną; podtrzymywanie więzi pomiędzy członkami rodziny i pokoleniami.
9. Wspólne zabawy dziadków z wnukami.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 

Styczeń

Tydzień 2: WSZĘDZIE BIAŁO

Co to jest śnieg?

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – organizowanie zabaw tematycznych według pomy
słów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Jakie kolory widzicie za oknem?” – koncentrowanie uwagi na wskazywanych elementach, poda
wanie nazw kolorów i ich pochodnych.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 9 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Woda – rozmowa z dziećmi na podstawie opowiadania. Budzenie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi i zmianami zachodzącymi w stanach skupienia, wyglądzie, właściwościach śniegu.
5. Zabawy ze śniegiem w ogrodzie przedszkolnym – stwarzanie okazji do odczuwania i obserwowania właściwości fizycznych i zmian śniegu podczas zabaw.
6. „Krąży kula” – zabawa w kole. Rozwijanie umiejętności koncentrowania uwagi i koordynacji ruchowej.
7. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
8. „Śniegowe kolory” – zabawa plastyczna. Rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni dzieci; wydłużanie fazy wydechowej podczas dmuchania przez słomkę.
9. „Śnieg i deszcz” – historyjka ruchowa, doskonalenie wyobraźni ruchowej i umiejętności pantomimicznych dzieci.
10. „Liczymy sylaby” – zabawa słuchowa. Rozwijanie umiejętności przeliczania sylab i pokazywania
ich liczby na zbiorach zastępczych. Obserwacja wyników doświadczenia. Zachęcanie dzieci do
wypowiadania się na temat obserwowanych zmian, dzielenia się swoimi uwagami i spostrzeżeniami.

 

Eksperymenty z wodą

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – organizowanie zabaw tematycznych według pomy
słów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Dołóż – zabierz” – rozwijanie sprawnego przeliczania, dokonywanie zmian poprzez dokładanie
i zabieranie, sprawdzanie, ile zostało.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 9 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Kropelki i sopelki – rozmowa na podstawie wiersza H. Zdzitowieckiej. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
5. „Mali naukowcy” – zabawa badawcza. Budzenie ciekawości poznawczej dzieci, rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwowanych zmian, przewidywanie skutków. „Sopelki”– zabawa pobudzająco-hamująca. Rozwijanie umiejętności prawidłowego reagowania na sygnał.
6. „Tropimy głosę y” – zabawy słuchowe z wykorzystaniem K. Słuchanie rymowanki, recytacja z jednoczesnym wodzeniem po śladzie, rysowanie w tunelu i samodzielnie.
7. Spacer po okolicy przedszkola – wzmacnianie odporności fizycznej dzieci, rozwijanie chęci pomagania innym.
8. „Dokończ rytm” – zabawa z rytmami. Usprawnianie logicznego myślenia i umiejętności zilustro
wania rytmu obrazkowego za pomocą ruchu. „Coś kończącego się na y” – zabawa z wykorzysta
niem W.
9. „Przygoda kropelki” – zabawa plastyczna. Rozwijanie wyobraźni twórczej u dzieci.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 

Śniegowe gwiazdki

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – organizowanie zabaw tematycznych według pomy
słów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Polowanie na głoskę p” – zabawa słuchowa. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej; rozwijanie
celności. Rozmowa przed kalendarzem – utrwalanie nazw miesięcy i dni tygodnia.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 9 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Biała gwiazdka – rozmowa na temat pochodzenia i kształtów płatków śniegu na podstawie ilustracji, obserwacji i wiedzy dzieci oraz tekstu T. Kubiaka. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; zachęcanie do obserwowania zjawisk przyrodniczych, fizycznych, rozwijanie ciekawości
poznawczej dzieci.
5. „Śnieżynki” – zabawa ruchowa. Kształtowanie wyobraźni i orientacji przestrzennej. „Zimowa
poleczka” – zabawa taneczna do piosenki. Rozwijanie umiejętności wykonywania świadomych
ruchów; doskonalenie koordynacji ruchowo-wzrokowo-słuchowej; zapoznanie z krokiem podstawowym polki.
6. Praca z K2., 24 – rytmy; łączenie rzeczy, których nazwy brzmią tak samo.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym według pomysłu N. – kształtowanie odporności fizycznej
podczas codziennych zabaw na świeżym powietrzu.
8. „Śnieżynka” – praca plastyczna. Rozwijanie umiejętności cięcia papieru po wyznaczonej linii oraz
wykonywania instrukcji słownej.
9. „Pudło z gwiazdkami” – zabawa dydaktyczna. Usprawnianie umiejętności przeliczania, porówny
wania liczebności zbiorów.
10. „Gwiazdki” – rozwijanie inwencji twórczej dzieci.

 

Kto lubi zimę?

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – organizowanie zabaw tematycznych według pomy
słów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Zimowa poleczka” – zabawa taneczna do piosenki. Utrwalenie kroków polki. Rozmowa przed
kalendarzem – utrwalanie nazw miesięcy i dni tygodnia.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 9 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Kto i dlaczego może lubić zimę?” – rozmowa na podstawie doświadczeń dzieci. Rozwijanie
umiejętności argumentowania i swobodnego wypowiadania się w sposób logiczny; rozwijanie
umiejętności tworzenia pojęcia na podstawie jego definicji.
5. „Radosna zima” – zabawa naśladowcza. Doskonalenie umiejętności pantomimicznych. „Głodnefoki” – zabawa matematyczna. Nauka rozdzielania i rozdawania po tyle samo.
6. Praca z ZG, 30 – „Witrażowy bałwan”. Doskonalenie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej;rozwijanie spostrzegawczości.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
8. „Biały misio wkoło chodzi” – zabawa muzyczno-ruchowa. Rozwijanie wrażliwości słuchowej
dzieci.
9. „Znudzony niedźwiedź” – gimnastyka buzi i języka. Usprawnianie aparatu mowy. „Dołóż wyraz” –utrwalanie umiejętności rozwijania wypowiedzi.
10. „Dzieci chodzą po wysokim śniegu” – zabawa ruchowa. Rozwijanie koordynacji ruchowej dzieci

 

Kraina, gdzie zawsze jest biało

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – organizowanie zabaw tematycznych według pomy
słów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Podawanie jajka” – rozwijanie koncentracji uwagi. Rozmowa przed kalendarzem – utrwalanie
nazw miesięcy i dni tygodnia.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 9 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Eskimos – słuchanie wiersza T. Jabłońskiego. Kształtowanie umiejętności koncentrowania uwagi
na treści wiersza; dostrzeganie elementów humorystycznych.
5. „Bieguny” – rozwijanie zainteresowań innymi krainami geograficznymi, wyglądem zwierząt, sposobem ich życia. Praca z Wielką Księgą Tropicieli – rozwijanie orientacji w przestrzeni; rozróżnia
nie biegunów.
6. Praca z K2., 25 – wprowadzenie liczebnika głównego i porządkowego 4, tworzenie zbiorów czteroelementowych przez dopełnianie; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat obrazka;ozdabianie cyfry 4 i dorysowywanie elementów.
7. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 8 – rozwijanie twórczego myślenia, zachęcanie do zaangażowania w wykonywaniu zadań ruchowych wyznaczonych przez N. Wdrażanie do przestrzegania
zasad zabawy. Wizyta w ogrodzie przedszkolnym – uzupełnianie pokarmu w karmniku.
8. Praca z ZG, 31 – rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej podczas rysowania po śladzie.
9. „Pieski na spacer” – zabawa ruchowa. Wdrażanie do koncentrowania uwagi na drugiej osobie;
rozwijanie koordynacji ruchowej podczas czworakowania.
10. „Pingwin” – zabawa muzyczno-ruchowa. Rozwijanie pamięci ruchowej podczas wykonywania ruchów naśladowczych. „Pingwinek” – płaskie origami z koła. Doskonalenie sprawności manualnej
i umiejętności rozmieszczania elementów na ograniczonej przestrzeni.

 

Styczeń

Tydzień 1: SKOK W NOWY ROK


Jak wita się Nowy Rok na świecie?

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – wdrażanie dzieci do stosowania zwrotów grzecznościowych w odniesieniu do rówieśników i osób dorosłych. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Przygoda iskierki” – pobudzanie myślenia kreatywnego; kształtowanie umiejętności budowania
logicznej wypowiedzi.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 9 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Noworoczne życzenia – rozmowa z dziećmi na temat nocy sylwestrowej na podstawie wiersza
T. Chwastek-Latuszkowej, obrazków i doświadczeń dzieci; rozwijanie zainteresowania zjawiskami
społecznymi i kulturowymi; zachęcanie do swobodnych wypowiedzi na podstawie własnych do-
świadczeń.
5. „Zegary” – zabawa rytmiczno-ruchowa. Kształtowanie umiejętności różnicowania tempa i utrzy
mania rytmu.
6. „Marzenia na Nowy Rok” – malowanie na dużej powierzchni, wyzwolenie uczucia radości, swobody bez ograniczeń, rozwijanie naturalnej ekspresji ruchowej dzieci.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – lepienie ze śniegu wymyślonych postaci.
8. „Do czego to służy” – poszerzanie wiedzy na temat przedmiotów służących do odmierzania
czasu; rozwijanie mowy czynnej. „Wskazówka zegara” – zabawa ruchowa z elementem podskoku.
Kształtowanie zwinności i skoczności.
9. Praca z ZG, 29 – doskonalenie spostrzegawczości i sprawności grafomotorycznej podczas ryso
wania linii po śladzie.
10. „Rebusy” – zabawa słuchowa. Kształtowanie analizy i syntezy słuchowej oraz logicznego myślenia

 

Stary Rok – Nowy Rok

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – wdrażanie dzieci do stosowania zwrotów grzecznościowych w odniesieniu do rówieśników i osób dorosłych. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Ułóż tak samo” – zabawa matematyczna, kształtowanie pamięci wzrokowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 9 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Bajka o Starym i Nowym Roku – słuchanie wiersza L. J. Kerna; rozwijanie umiejętności słuchania
tekstów literackich w skupieniu; rozmowa na temat treści wiersza – doskonalenie umiejętności
logicznego odpowiadania na postawione pytania.
5. „Chodzimy jak…” – zabawa ruchowa. Kształtowanie umiejętności naśladowczych i pantomimicznych dzieci.
6. „Tropimy głoskę p”– zabawy słuchowe z wykorzystaniem K. Słuchanie piosenki, śpiew z jedno
czesnym wodzeniem po śladzie, rysowanie w tunelu i samodzielnie.
7. Spacer w okolicy przedszkola – rozwijanie umiejętności obserwacji, usprawnianie liczenia.
8. „Kto jest naj…?” – zabawa dydaktyczna. Utrwalanie umiejętności rozumienia i posługiwania się
pojęciami: najmłodszy, najstarszy, najwyższy, najniższy.
9. „Szlaczki” – zabawa ruchowa. Dostrzeganie prawidłowości w tworzonym rytmie; doskonalenie
umiejętności orientowania się w przestrzeni, obserwacja położenia elementów w przestrzeni,
nabywanie umiejętności szybkiego ustawiania się w szeregu.
10. „Coś na p” – zabawa z wykorzystaniem W.

 

Karuzela pór roku

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – wdrażanie dzieci do stosowania zwrotów grzecznościowych w odniesieniu do rówieśników i osób dorosłych. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Pory roku” – zabawa ruchowa. Rozwijanie szybkości reakcji na sygnał; rozwijanie umiejętności
tworzenia zbiorów czteroelementowych.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 9 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Nowy Rok – słuchanie wiersza H. Bechlerowej. Rozmowa z dziećmi na podstawie ilustracji i treści wiersza; rozbudzanie ciekawości zmianami zachodzącymi w przyrodzie w poszczególnych porach roku.
5. „Koło pór roku” – ułożenie koła pór roku z W. Rozwijanie logicznego myślenia; dostrzeganie ciągłego następstwa pór roku.
6. Pory roku – osłuchanie z piosenką. Kształtowanie pamięci słuchowej podczas nauki słów i melodii
piosenki; doskonalenie koordynacji i pamięci ruchowo-słuchowej; kształcenie poczucia rytmu;
wyrabianie umiejętności akompaniowania na trójkącie.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym według pomysłu N.
8. Praca z K2., 22 – utrwalanie wiedzy na temat charakterystycznych cech pór roku; rozwijanie logicznego myślenia.

9. „Cztery pory roku” – praca z Wielką Księgą Tropicieli.
10. „Parasole pór roku” – zabawa plastyczna. Rozwijanie sprawności manualnej podczas wydzierania
i nalepiania. Nauka słów pierwszej i drugiej zwrotki piosenki Pory roku – poszerzanie pamięci
słuchowej dzieci.

Karuzela miesięcy

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – wdrażanie dzieci do stosowania zwrotów grzecznościowych w odniesieniu do rówieśników i osób dorosłych. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Dokończ słowo” – zabawa słuchowa. Kształtowanie syntezy słuchowej i kreatywnego myślenia.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 9 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Baśń o dwunastu miesiącach – rozmowa na temat opowiadania; rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem; wdrażanie do udzielania logicznej odpowiedzi na postawione pytanie.
5. „Wróć na swoje miejsce” – zabawa ruchowa. Kształtowanie orientacji w przestrzeni, szybkiego
i bezpiecznego poruszania się w przestrzeni.
6. „Karuzela miesięcy” – wykonanie karuzeli miesięcy; uświadamianie dzieciom następstwamiesię-
cy; wdrażanie do posługiwania się nazwami miesięcy.
7. „Karuzela” – zabawa ruchowa. Rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej. Pory roku
– nauka trzeciej zwrotki piosenki. Usprawnianie pamięci słuchowej dzieci. Zabawy w ogrodzie
przedszkolnym – rozwijanie odporności i sprawności fizycznej dzieci; czerpanie radości ze wspólnych zabaw na powietrzu.
8. „Kraina Ka” – zabawa słuchowa. Doskonalenie syntezy słuchowej dzieci.
9. „Baloniki” – zabawa z balonami. Wydłużanie fazy wydechowej; kształtowanie koordynacji rucho
wo-słuchowo-wzrokowej; swobodna twórczość plastyczna.
10. „Karuzela z miesiącami” – zabawa w kole. Usprawnianie umiejętności koncentrowania uwagi na
osobie i sygnale; utrwalanie nazw miesięcy

 

Karuzela dni tygodnia

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – wdrażanie dzieci do stosowania zwrotów grzecznościowych w odniesieniu do rówieśników i osób dorosłych. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Karuzela z sylabami” – zabawa słuchowa. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 9 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Znam pewnego kawalera – rozmowa na temat dni tygodnia na podstawie wiersza L.J. Kerna;
poznanie nazw dni tygodnia; uświadamianie dzieciom następstwa dni tygodnia.
5. „Tydzień” – zabawa ruchowa z elementami pantomimy. Rozwijanie wyobraźni dzieci, umiejętno-ści naśladowczych.
6. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 8 – rozwijanie twórczego myślenia, zachęcanie do zaanga-żowania w wykonywaniu zadań ruchowych wyznaczonych przez N.; wdrażanie do przestrzegania
zasad zabawy.
7. Spacer w okolicy przedszkola – zwracanie uwagi na elementy środowiska, dostrzeganie zmian.
8. „Kto następny?” – zabawa utrwalająca kolejność i nazwy dni tygodnia.
9. Pory roku – utrwalenie piosenki; rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej; zachęca
nie do ładnego śpiewania.
10. „Mój tygodniowy kalendarz” – rozwijanie pamięci dzieci; wdrażanie do wywiązywania się z przydzielonych zadań.

 

 

Grudzień

Tydzień 4 ŚWIĄTECZNE ZWYCZAJE


Czekamy na pierwszą gwiazdkę

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – kształtowanie umiejętności prowadzenia dialogów
podczas zabaw tematycznych; czerpanie radości ze wspólnej zabawy. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Posyłanie gwiazdy” – zabawa w kole. Koncentrowanie uwagi na innej osobie.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 8 – rozwijanie sprawności ruchowej oraz koordynacji ruchowej
dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Gdzie jest pierwsza gwiazdka? – rozmowa na podstawie opowiadania G. Kasdepke. Rozwijanie
umiejętności koncentrowania uwagi na treści utworu literackiego.
5. „Gwiazdki” – zabawa ruchowa. Doskonalenie orientacji przestrzennej; doskonalenie umiejętności
tworzenia zbiorów trzyelementowych.
6. „Gwiazdki na niebie” – batik na papierze. Zaciekawienie dzieci nową technika plastyczną, rozwija
nie wyobraźni dzieci. „Kolorowe gwiazdki” – zabawa ruchowa. Doskonalenie szybkiego ustawiania
się w rzędzie, rozwijanie sprawnego posługiwania się liczebnikami porządkowymi.
7. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola. Zabawy na śniegu – jeżeli są dogodne warunki atmosferyczne. Sprawdzenie, czy w karmniku jest pokarm i ewentualne uzupełnienie go.
8. Praca z ZG, 28 – rozwijanie sprawności grafomotorycznej i koncentracji uwagi.
9. „Tor przeszkód” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 7. Wdrażanie dzieci do wykonywania
poleceń N.; zachęcanie dzieci do pokonywania własnych słabości; utrwalanie umiejętności przyjmowania podstawowych pozycji wyjściowych.
10. „Błyszczące gwiazdki” – doskonalenie umiejętności cięcia po linii łamanej, rozwijanie inwencji
plastycznej dzieci.

 

Świąteczne spotkanie z bajką

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – kształtowanie umiejętności prowadzenia dialogów
podczas zabaw tematycznych; czerpanie radości ze wspólnej zabawy. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Posyłanie gwiazdy” – zabawa w kole. Koncentrowanie uwagi na innej osobie.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 8 – rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Jasełka – koncentrowanie uwagi dzieci na utworze literackim (postaciach, kolejności zdarzeń).
5. „Gong” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Rozwijanie szybkiej reakcji na sygnał i umiejętności
skupiania uwagi na sygnałach. Praca z ZG, 25 – odczytywanie kodu.
6. Rozmowa na temat przedstawienia – zachęcanie dzieci do uczestniczenia w przedsięwzięciach
podejmowanych dla innych; doskonalenie umiejętności planowania czynności.
7. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola. Zabawy na śniegu – jeżeli są dogodne warunki atmosferyczne. Sprawdzenie, czy w karmniku jest pokarm i ewentualne uzupełnienie go.
8. „Zaproszenia na przedstawienie” – rozwijanie inwencji twórczej dzieci, doskonalenie sprawności
manualnej.
9. Przydział ról poszczególnym dzieciom – praca indywidualna. Rozwijanie zaangażowania dzieci we
wspólne przedsięwzięcia.
10. Przybieżeli do Betlejem – nauka kolędy. Poszerzanie pamięci słuchowej dzieci.

Jasełkowe przebieranki

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – kształtowanie umiejętności prowadzenia dialogów
podczas zabaw tematycznych; czerpanie radości ze wspólnej zabawy. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Jasełka” – nauka słów i melodii fragmentów kolęd. Rozwijanie pamięci słuchowej dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 8 – rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Rozwiązywanie zagadek na temat teatru – kształtowanie umiejętności tworzenia pojęcia na pod
stawie definicji; rozwijanie percepcji słuchowej dzieci na poziomie głoski i sylaby.
5. „Przejście po kamieniach” – zabawa ruchowa. Ćwiczenie skoczności i uwagi dzieci.
6. „Trzej Królowie” – przygotowanie rekwizytów do przedstawienia. Doskonalenie współpracydzie
ci podczas wykonywania zadania.
7. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola. Zabawy na śniegu – jeżeli są dogodne warunki atmosferyczne. Sprawdzenie, czy w karmniku jest pokarm i ewentualne uzupełnienie go.
8. „Jasełka” – próba przedstawienia. Zachęcanie dzieci do ładnej recytacji. Dalsza nauka słów i melodii fragmentów kolęd. Rozwijanie pamięci słuchowej dzieci.
9. „Wyciągamy obrusy” – zabawa ruchowa z apaszkami. Rozwijanie wyobraźni dzieci. Kształtowanie
koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej.
10. „Zwierzęta w szopce” – wykonanie rekwizytów. Rozwijanie poczucia współodpowiedzialności
dzieci za realizację zaplanowanego przedsięwzięcia.

Przygotowujemy świąteczny teatrzyk

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – kształtowanie umiejętności prowadzenia dialogów
podczas zabaw tematycznych; czerpanie radości ze wspólnej zabawy. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabawy z powitanką.
2. „Jasełka” – nauka słów i melodii fragmentów kolęd. Rozwijanie pamięci słuchowej dzieci. „Nocny
spacer” – doskonalenie koncentracji na określonym sygnale dźwiękowym.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 8 – rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Malarze” – zabawa ruchowa. Rozwijanie wyobraźni ruchowej i umiejętności pantomimicznych dzieci.
5. „Gimnastyka buzi i języka” – usprawnianie aparatu mowy. „Co dla kogo?” – kształtowanie umiejętności argumentowania swoich wyborów.
6. Próba przedstawienia – ustawienie dzieci, kolejność pojawiania się postaci na scenie, recytacja
i śpiew. Wdrażanie dzieci do właściwego zachowania na scenie podczas przedstawienia; rozwija
nie orientacji w przestrzeni oraz pamięci słuchowo-ruchowej.
7. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola. Zabawy na śniegu – jeżeli są dogodne warunki atmosferyczne. Sprawdzenie, czy w karmniku jest pokarm i ewentualne uzupełnienie go.
8. Wręczenie zaproszeń – przełamywanie nieśmiałości dzieci do mówienia przed dużą grupą rówie-
śników. Dekorowanie sali – zachęcanie dzieci do angażowania się we wspólną pracę i wywiązywania się z przyjętych na siebie zadań.
9. „Zaprzęgi” – zabawa bieżna. Uświadamianie dzieciom konieczności bezpiecznego poruszania się
po sali i współodpowiedzialności za bezpieczeństwo innych dzieci.
10. „Jasełka” – utrwalenie słów i melodii fragmentów kolęd oraz tekstów opanowanych przez
dzieci.

Jasełka

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – kształtowanie umiejętności prowadzenia dialogów
podczas zabaw tematycznych; czerpanie radości ze wspólnej zabawy. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Szewc” – zabawa w kole. Rozwijanie pamięci wzrokowej dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 8 – rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Przygotowanie sali widowiskowej – rozwijanie umiejętności planowania kolejności działań; wdrażanie dzieci do współpracy i do podejmowania zadań dla dobra wszystkich.
5. „Jasełka” – przedstawienie.
6. „Porządki” – zachęcanie dzieci do pomocy przy porządkowaniu sali, odkładania zgromadzonych
przedmiotów na wyznaczone miejsce.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym (jeśli jest śnieg – lepienie bałwana).
8. „Głuchy telefon” – stwarzanie okazji do wyciszenia, rozwijanie koncentracji uwagi i pamięci słuchowej dzieci.
9. Wspólne śpiewanie kolęd – zachęcanie dzieci do kolędowania.
10. Rozmowa na temat zwyczaju składania życzeń – zachęcanie dzieci do przełamywania nieśmiałości i niechęci do składania życzeń; rozwijanie umiejętności redagowania prostych życzeń świątecznych dla rodziców.