Listopad

Tydzień 4 Ciepło i miło

Ubranie na jesienne chłody – praca krawcowej

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy konstrukcyjne.
2. „Powitanka” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabawy.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 6 – właściwe reagowanie na sygnały wzrokowe. Ćwiczenia dużych
partii mięśni. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Zimno – ciepło” – zabawa dydaktyczna; rozumienie potrzebę ubierania się odpowiednio do po
gody. „Burza mózgów” – doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej
cechy.
5. Krawcowa – wdrażanie do uważnego słuchania wiersza M. Platy. Poznanie nazw i sposobów wy
korzystania przyborów krawieckich; doskonalenie analizy i syntezy słuchowej. „Igła z nitką” – za
bawa ruchowa.
6. Praca z ZG, 20 – labirynt. „Jakie znamy igły” – zabawa słownikowa.
7. „Tropimy głoskę i” – zabawy słuchowe z wykorzystaniem K. Słuchanie wiersza, recytacja z jedno
czesnym wodzeniem po śladzie, rysowanie w tunelu i samodzielnie.
8. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola i zabawy w przedszkolnym ogrodzie – wyszukanie
drzew iglastych. Porównywanie igieł różnych gatunków drzew.
9. „Coś na i” – zabawa z wykorzystaniem W.
10. „Garderoba” – zabawa słuchowa. Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej. „Ubrania” – zabawa
ruchowa. Przeliczanie liczby sylab w wyrazach i odzwierciedlanie jej na zbiorach zastępczych.

Od owcy do swetra

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy konstrukcyjne, wykorzystanie powstałych
budowli do zabaw tematycznych, np. w dom.
2. „Powitanka” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabawy.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 6 – właściwe reagowanie na sygnały wzrokowe. Ćwiczenia dużych
partii mięśni. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Zaczarowany woreczek” – zabawa dydaktyczna. Określanie struktury materiału, wrażeń dotyko
wych podczas zabawy.
5. Wełniany baranek – słuchanie wiersza J. Gałkowskiego. Doskonalenie umiejętności uważnego
słuchania. Poznanie znaczenia hodowli owiec i korzyści, jakie z niej płyną. „Wełniane owieczki” –
praca plastyczna z W.
6. „Od owcy do swetra” – historyjka obrazkowa. Praca z Wielką Księgą Tropicieli. Opowiadanie hi
storyjki obrazkowej. Praca z ZG, 21 – rysowanie po śladzie.
7. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola.
8. „Gimnastyka buzi i języka” – doskonalenie sprawności narządów mowy w trakcie zabaw.
9. „Gdzie to jest?” – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie umiejętności orientacji w przestrzeni,
sprawne posługiwanie się określeniami położenia: na, w, obok, za, przed podczas zabawy.
10. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

Kiedy jest nam ciepło?

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy konstrukcyjne.
2. „Powitanka” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabawy.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 6 – właściwe reagowanie na sygnały wzrokowe. Ćwiczenia dużych
partii mięśni. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Zmarznięty Pak” – burza mózgów. Odkrywanie znaczenia ciepłego ubierania zgodnego z porą
roku, w oparciu o wiedzę i doświadczenie dzieci.
5. „Ciepło – zimno” – rozmowa połączona z zabawą ruchową. Dzielenie się własnymi odczuciami
związanymi z ciepłem i zimnem.
6. „Projektowanie ubrań” – wyrażanie radości z możliwości projektowania ciepłych zimowych ubrań.
7. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola.
8. „Policz, ile jest”, „Pudełka po trzy” – zabawy dydaktyczne. Kształtowanie umiejętności klasyfika
cji według jednej cechy, przeliczania w zakresie trzech; odzwierciedlanie liczebności za pomocą
zbiorów zastępczych.
9. Praca z K2., 11 – wprowadzenie liczebnika głównego i porządkowego 3; ozdabianie cyfry; prze
liczanie i kolorowanie ubrań.
10. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym

Ogień, woda, powietrze…

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy konstrukcyjne.
2. „Powitanka” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabawy.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 6 – właściwe reagowanie na sygnały wzrokowe. Ćwiczenia dużych
partii mięśni. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Znaczenie słońca, wody i wiatru – elektrownie” – rozmowa tematyczna kierowana pytaniami
N. – zapoznanie z różnymi rodzajami elektrowni i sposobami wytwarzania prądu.
5. „Kalambury” – zabawa teatralna. Rozwijanie wyobraźni dzieci; wyzwalanie w nich motywacji
do pokonywania trudności w kontaktach z innymi ludźmi.
6. „Słońce i deszcz” – improwizacja ruchowa na podstawie treści historyjki. Odwzorowywanie treści opo
wiadania za pomocą różnych materiałów i instrumentów ściśle według wskazań N. „Trzy żywioły” –
określanie odczuć związanych ze słuchaniem muzyki klasycznej wyrażającej spokój lub grozę.
7. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola.
8. „Rozwijanie zdań i przeliczanie wyrazów” – kształtowanie umiejętności przeliczania wyrazów
w zdaniu i budowania zdań rozwiniętych podczas zabawy.
9. „Ogień, woda, powietrze…” – praca plastyczna. Wyrażanie emocji i odzwierciedlanie ich podczas
pracy plastycznej.
10. „Wyrazowa zupa” – zabawa dydaktyczna. Czytanie globalne wcześniej poznanych wyrazów.

Są takie miejsca, gdzie zawsze jest ciepło

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy konstrukcyjne.
2. „Powitanka” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabawy.
3. „Woda, ogień, powietrze” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Uważne słuchanie poleceń N.;
szybkie reagowanie na hasła.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 5. Doskonalenie sprawności i motoryki. Wyrażanie radości
ze wspólnych zabaw z rówieśnikami.
5. „Zabawa z krepiną” – ćwiczenia oddechowe.
6. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola.
7. „Ciepło – zimno” – zabawa na świeżym powietrzu.
8. Wyprawa do ciepłych krajów – uważne słuchanie opowiadania M. Kownackiej. Tworzenie sytu
acji umożliwiających poznanie roślinności, klimatu, miejsc, gdzie zawsze jest ciepło.
9. „Ogród botaniczny” – wyrażanie własnych emocji podczas pracy plastycznej.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

Listopad

Tydzień 3 Mali artyści

W muzeum


1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. „Powitanka” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmo
sfery podczas zabawy.
2. Stwarzanie warunków do wspólnej zabawy przy stolikach z wykorzystaniem gier planszowych –
kształtowanie umiejętności szybkiego przeliczania.
3.
Zestaw ćwiczeń porannych nr 6 – właściwe reagowanie na sygnały wzrokowe; ćwiczenia dużych
partii mięśniowych. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed po
siłkami.
4. Wizyta w muzeum – wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania; doskonalenie umiejętności
wyciągania wniosków; operowanie pojęciami: muzeum, eksponat; uwrażliwianie na sztukę w trak
cie zabawy z chustami.
5. Praca z
K2., 7 – uzupełnianie reprodukcji, kolorowanie według wzoru, podawanie nazw figur geome
trycznych.
6. Praca z
ZG, 19 – kolorowanie według kodu.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – obserwowanie najbliższego otoczenia w celu wyszukania
miejsc godnych uwiecznienia ich na obrazie lub na zdjęciu.
8. „W muzeum” – wycieczka do muzeum. Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się
w miejscach publicznych; zachęcanie do gromadzenia różnorodnych przedmiotów, które są dzie-
łami sztuki bądź przedmiotami użyteczności publicznej używanymi w czasach minionych – zwró-
cenie uwagi na wartość historyczną.
9. Wyrażanie swoich odczuć i spostrzeżeń dotyczących oglądanych eksponatów w trakcie wyciecz
ki do muzeum. Praca z Wielką Księgą Tropicieli – obrazek muzeum.
10. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy dowolne w kącikach.

W pracowni malarskiej

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. „Powitanka” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmos
fery podczas zabawy.
2. Stwarzanie warunków do wspólnej zabawy przy stolikach z wykorzystaniem gier planszowych
– kształtowanie umiejętności szybkiego przeliczania.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 6 – właściwe reagowanie na sygnały wzrokowe; ćwiczenia dużych partii
mięśniowych. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Śmieszny portret – osłuchanie z piosenką. Zabawy przy piosence – doskonalenie umiejętności
odwzorowywania ruchem tempa i rytmu piosenki.
5. „Kolory” – zabawa dydaktyczno-ruchowa.
6. „Tropimy głoskę d” – zabawy słuchowe z wykorzystaniem K. Słuchanie rymowanki, recytacja
z jednoczesnym wodzeniem po śladzie, rysowanie w tunelu i samodzielnie.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
8. Niby obłoki – zapoznanie z treścią wiersza T. Kubiaka; wypowiadanie się na temat jego treści.
9. „Świat za oknem” – tworzenie własnego obrazu. Rozumienie pojęcia wyobraźnia.
10. „Zwierzęta za drzewem” – gimnastyka oka. Poszerzenie pola widzenia – przygotowanie do nauki
czytania w trakcie zabawy

W pracowni rzeźbiarza

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. „Powitanka” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmos
fery podczas zabawy.
2. Stwarzanie warunków do wspólnej zabawy przy stolikach z wykorzystaniem gier planszowych –
kształtowanie umiejętności szybkiego przeliczania.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 6 – właściwe reagowanie na sygnały wzrokowe; ćwiczenia dużych
partii mięśniowych. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Z wizytą u rzeźbiarza – uważne słuchanie opowiadania. Poznanie pracy rzeźbiarza; uwrażliwianie
na naturalne siły i możliwości przyrody. „Rzeźbiarz” – poruszanie się zgodnie z rytmem wystuki
wanym przez N. podczas zabawy ruchowej.
5. „Glinianie figurki” – zabawy z gliną; wyrażanie radości z lepienia z gliny. Odzwierciedlanie ruchem
wrażeń związanych z usłyszaną muzyką.
6. „Zabawy z chustami” – zabawy taneczno-rytmiczne; dokonywanie analizy i syntezy sylabowej.
7. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola.
8. „Ja dopowiadam, ty przelicz” – kształtowanie umiejętności przeliczania wyrazów w zdaniu i bu
dowania zdań rozwiniętych podczas zabawy.
9. „Coś na d” – zabawa z wykorzystaniem W.
10. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

Jak powstają filmy animowane?

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. „Powitanka” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmos
fery podczas zabawy.
2. Wspólna zabawa przy stolikach z wykorzystaniem gier planszowych – kształtowanie umiejętności
szybkiego przeliczania.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 6 – właściwe reagowanie na sygnały wzrokowe; ćwiczenia dużych
partii mięśniowych. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed po
siłkami.
4. Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich odczuć i wrażeń estetycznych podczas oglądania
bajki animowanej. Rozumienie pojęć: rysownik, grafik, stop-klatka; „Stop-klatka!” – zabawa ru
chowa; szybkie reagowanie na sygnał dźwiękowy.
5. Praca z K2., 9 – układanie z klatek filmowych sekwencji czasowych.
6. „Robimy film” – ustalanie treści filmu i etapów jego realizacji.
7. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola.
8. Śmieszny portret – zabawy przy piosence.
9. „Pak liczy zwierzęta” – doskonalenie umiejętności: klasyfikacji, ustawiania po kolei, przeliczania
z zapamiętaniem liczby w trakcie zabawy.
10. Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.

Przedszkolne graffiti

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas
zabawy z powitanką.
2. Stwarzanie warunków do wspólnej zabawy przy stolikach z wykorzystaniem gier planszowych –
kształtowanie umiejętności szybkiego przeliczania.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 6 – właściwe reagowanie na sygnały wzrokowe; ćwiczenia dużych
partii mięśniowych. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed po
siłkami.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 5 – doskonalenie sprawności i motoryki; wyrażanie radości
ze wspólnych zabaw z rówieśnikami.
5. „Graffiti” – zapoznanie z taką formą sztuki. Zwrócenie uwagi na malowanie tą techniką w specjal
nie do tego wyznaczonych miejscach – nie wolno niszczyć czyjegoś mienia.
6. Zabawy w kącikach zainteresowań.
7. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola.
8. „Przedszkolne graffiti” – czerpanie radości z tworzenia własnego dzieła sztuki podczas rysowania
kredą na specjalnie do tego wyznaczonym miejscu.
9. Prezentacja swoich dzieł sztuki, opowiadanie o nich.
10. Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.

Władysław Bełza

Katechizm polskiego dziecka

 

Polak, Ojczyzna— Kto ty jesteś?

— Polak mały.

— Jaki znak twój?

— Orzeł biały.

 

— Gdzie ty mieszkasz?

— Między swemi.

— W jakim kraju?

— W polskiej ziemi.

— Czym ta ziemia?

 

— Mą Ojczyzną.

— Czym zdobyta?

— Krwią i blizną.

Polska, Wiara— Czy ją kochasz?

— Kocham szczerze.

Patriota, Poświęcenie— A w co wierzysz?

— W Polskę wierzę.

— Coś ty dla niej?

— Wdzięczne dziecię.

Obowiązek— Coś jej winien?

— Oddać życie.

 

Listopad

Tydzień 2 Jesienna muzyka

W rytmie deszczu

Osłuchanie z piosenką Jesienny deszcz. Zabawy przy piosence Jesienny deszcz uwrażliwiające na budowę utworu:

zabawa „Szukaj partnera”, zabawa z gazetami „Na gazecie”.

Praca z ZG, 17 – rysowanie kropli deszczu po śladzie.

Zabawa dydaktyczna „Dokończ rytm”.

Zabawa ruchowa „Kropelki deszczu”.

Zabawa dydaktyczna „Który z kolei” – przeliczanie.

Praca z K2., 4 – wprowadzenie liczebnika głównego i porządkowego 2, wklejanie w kałuże właściwych kropli zgodnie z podanym kodem.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zabawa rytmiczno-ruchowa „Spacer po kałużach”.

Zabawy ruchowo-słuchowo-wzrokowe z wykorzystaniem wzoru graficznego przy piosence Jesienny deszcz.

„Zabawy malarskie z kropelkami”

 

 

Jesienna orkiestra

Burza mózgów „Cisza”.

Słuchanie odgłosów z otoczenia „Zagadki słuchowe”.

Zabawa ruchowa „Naśladowanie odgłosów z otoczenia” – dzieci głosem i ruchem naśladują wskazywane przez N. odgłosy.

Zabawa rytmiczna „Odgłosy”

Zabawa ruchowa „Skok przez kałużę”.

Praca z wierszem J. Kiersta Koncert.

Rozmowa dotycząca treści wiersza.

Spacer po najbliższej okolicy. Tam, gdzie jest to możliwe, zorganizowanie wycieczki do teatru muzycznego, na koncert orkiestry dętej itp.

Praca z K2., 5 – łączenie instrumentów z ich cieniami i dzielenie ich nazw na sylaby.

 

Mój nastrój, moja muzyka

Zabawa dydaktyczna „Ile jest…?”.

Praca z wierszem W. Jareckiego Lubię wiatr jesienny. Rozmowa na podstawie wiersza.

Zabawa z elementami dramy „Jesienny wiatr” – określanie nastroju.

Zabawa ruchowa „Zawody wiatrów”.

Praca plastyczna, korelacja z muzyką: „To, co lubi jesienna pogoda”.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zabawa ruchowa „Wiatraczki”.

Zabawa ruchowa „Tropiciel” – klasyfikacja według dwóch cech.

Wykonanie instrumentu z kubka po serku lub po jogurcie i gumki recepturki.

 

Muzykujemy

Burza mózgów „Muzyka”.

„Zabawa z gazetami” – realizacja rytmów podanych przez N.

„Nuty” – prezentacja sposobów zapisywania muzyki.

Praca z ZG, 18 – rysowanie nutki w tunelu, układanie rytmów.

„Tropimy głoskę t”– zabawy słuchowe, wskazywanie przedmiotów, których nazwy zaczynają się głoską t.

Praca z K2., 6 – czytanie globalne wyrazu tamburyn; kolorowanie kółek odpowiadających miejscu występowania głoski t.

Słuchanie refrenu piosenki Jesienny deszcz, śpiew z rysowaniem po śladzie, w tunelu i samodzielnie.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych. Manipulowanie nimi oraz wsłuchiwanie się w odgłosy, dźwięki, które wydają.

Zabawa ruchowa „Wiatraczki”.

Zabawa słuchowa „Co słyszysz?”.

Zabawa dydaktyczna „Policz i sprawdź” przy stolikach z wykorzystaniem materiału przyrodniczego, np. kasztanów i żołędzi.

 

Jesienny koncert

Zabawa muzyczno-ruchowa „Kolorowa partytura” przy wierszu W. Jareckiego Lubię wiatr jesienny.

„Zdrowa rywalizacja” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

Zabawy przy piosence Jesienny deszcz.

Zabawa dydaktyczna „Porządki”.

„Coś na t” – zabawa z wykorzystaniem W. Dzieci wycinają obrazek tropu z W, naklejają go na kartce, ustalają głoskę początkową i rysują przedmioty itd., których nazwy zaczynają się tą głoską.

 

 

Tydzień 1 Na starej fotografii

Na starej fotografii

Praca z obrazkiem / zdjęciem przedstawiającym wielopokoleniową rodzinę. Rozmowa dotycząca wielopokoleniowej rodziny.

Zabawa ruchowa „Fotograf”.

Zabawa „Po co robimy zdjęcia” – opowiadanie treści zdjęć.

Praca z K2., 1 – uzupełnianie zdjęć, analiza i synteza wzrokowa – łączenie osoby z cieniem.

Wycieczka do najbliższego zakładu fotograficznego „U fotografa” – zrobienie wspólnego zdjęcia, poznanie współczesnych sposobów robienia zdjęć, jeżeli jest to możliwe, obejrzenie różnych aparatów fotograficznych i innego sprzętu wykorzystywanego przez fotografa, np. statywu, lampy błyskowej, kopiarki, drukarki, oglądanie różnych rodzajów zdjęć, np. okolicznościowych, portretów, rodzinnych, pejzaży, osób sławnych.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zwrócenie uwagi na elementy przyrody, które warto by utrwalić na zdjęciu.

Zabawy porządkowe w ogródku – grabienie liści, okrywanie roślin przed zimą.

Zabawa dydaktyczna „Kolorowe zdjęcia” – klasyfikacja według dwóch cech.

Zabawa orientacyjno-porządkowa „Kolorowe rzędy”.

 

Kiedy babcia była mała

Słuchanie opowiadania Kiedy babcia była mała O. Masiuk. Rozmowa dotycząca treści opowiadania.

Zabawa dydaktyczna „Przedszkole mojej babci”.

Zabawa dydaktyczna „Przedszkole mojego dziadka”.

Zabawa ruchowa z wykorzystaniem szarf „Zaprzęgi”.

Ćwiczenia rytmiczne. Dzieci powtarzają rytmy podawane przez N.: klaszcząc, skacząc, uderzając o różne części ciała.

Zabawa ilustracyjna do piosenki Praczki. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola – zwrócenie uwagi na stare i nowe budynki, na stare i nowe samochody itp.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym –zwrócenie uwagi na elementy przyrody, które warto utrwalić na zdjęciu. Zabawy porządkowe w ogródku – grabienie liści, okrywanie roślin przed zimą.

„Zabawy sprzed lat” – do wykorzystania: „Moja Julijanko”, „Ojciec Wirgiliusz”, „Stoi różyczka”.

Zabawa dydaktyczna

 

Do czego to służyło

„Do czego to służyło?”.

Praca z ZG, 16 – łączenie sprzętów współczesnych i dawniejszych po śladzie.

Zabawa muzyczno-ruchowa „Pieczemy ciasto owocowe razem z babcią”.

„Tropimy głoskę e”– zabawy słuchowe, wskazywanie przedmiotów, których nazwy zaczynają się głoską e.

Praca z K2., 2 – czytanie globalne wyrazu ekran; wyróżnianie głoski e w nagłosie.

Słuchanie rymowanki Ele, mele…, recytacja z rysowaniem po śladzie, w tunelu i samodzielnie.

Spacer po najbliższej okolicy przedszkola – zwrócenie uwagi na stare i nowe budynki, na stare i nowe samochody itp.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym –zwrócenie uwagi na elementy przyrody, które warto utrwalić na zdjęciu. Zabawy porządkowe w ogródku – grabienie liści, okrywanie roślin przed zimą.

„Coś na e” – zabawa z wykorzystaniem W. Dzieci wycinają obrazek ekranu, naklejają na kartce, ustalają głoskę początkową, rysują przedmioty itd. zaczynające się tą głoską.

Oglądanie ilustracji przedstawiających domy i ich wyposażenie w różnych epokach.

Rysowanie pastelami domu z przeszłości.

Wykonanie wystawy prac.

 

Fotografia rodzinna

Nauka na pamięć wiersza Żyrafa u fotografa L.J. Kerna.

Praca z K2., 3 – wyszukiwanie przedmiotów niepasujących do obrazka, kolorowanie tylko tych elementów, z których zbudowany jest aparat fotograficzny.

Zabawa badawcza „Robimy zdjęcia”.

Zabawa ruchowa „Fotograf”.

Spacer po najbliższej okolicy przedszkola – zwrócenie uwagi na ciekawe obiekty do fotografowania – wykonanie zdjęć.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym –zwrócenie uwagi na elementy przyrody, które warto utrwalić na zdjęciu, wspólne wykonanie zdjęć tychże elementów.

Zabawa dydaktyczna „Przejdę – nie przejdę”.

Kolorowanie jesiennego obrazka z W i naklejanie liści.

 

Drzewo genealogiczne

„Zdrowa rywalizacja” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4.

Zabawy słuchowe – utrwalenie głosek a, o, l, m, e.

Spacer po najbliższej okolicy przedszkola – zwrócenie uwagi na ciekawe obiekty do fotografowania, wykonanie zdjęć.

Zabawa orientacyjno-porządkowa „Kolorowe rzędy”.

„Zabawy sprzed lat” – do wykorzystania:

„Moja Julijanko”, „Ojciec Wirgiliusz”, „Stoi różyczka”, „Praczki”.

„Drzewo genealogiczne” – rozmowa na temat członków rodziny. Zapoznanie z pojęciami: drzewo genealogiczne, pokrewieństwo.