ZIMOWE ZABAWY
Dzień 1. Zimowe ubrania

1. Zabawy dowolne dzieci – organizowanie zabaw tematycznych według pomysłów dzieci; zachęcanie do przyjmowania określonych ról; kształtowanie wyczucia zmiany tempa i rytmu w trakcie zabawy „Wędrująca kulka”. Powitanka.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 10 – wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw śniegiem. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Rozmowa na temat treści wiersza Na sankach Bożeny Formy – kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem tekstów literackich; wyjaśnienie pojęcia hartowanie.
5. Zabawa dydaktyczna „Zimowe ubrania” – kształtowanie umiejętności dobierania ubrań stosownych do pogody i rodzaju aktywności; zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia – czytanie globalne wyrazów: wiosna, lato, jesień, zima. „Na sanki” – zabawa ruchowa.
6. „Zimowa szafa” – zabawa dydaktyczna rozwijająca umiejętność klasyfikacji według dwóch i trzech cech. „Co dla kogo?” – zabawa matematyczna do
skonaląca umiejętność przeliczania w zakresie 4 i operowania cyframi. „Zimowy rytm” – układanie rytmów z figur geometrycznych. 7. Praca w KP2.29 – klasyfikowanie według dwóch i trzech cech.
8. Zabawa ruchowa z elementem celowania „Rzucamy śnieżkami” – doskonalenie celności dzieci; kształtowanie umiejętności cierpliwego oczekiwania na swoją kolej. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zwrócenie uwagi na właściwe ubranie (zgodnie z porą roku). Zabawy na śniegu – lepienie bałwanów, wyścigi na sankach, dokarmianie ptaków.
9. Praca w PiL 37 – przeliczanie w zakresie 4, dokładanie do 4, podpisywanie zbiorów cyframi.
10. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 10 – podnoszenie sprawności fizycznej dzieci; kształtowanie odporności na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych; rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i w parach.

Dzień 2. Bezpieczne zabawy

1. Zabawy dowolne dzieci – organizowanie zabaw tematycznych według pomysłów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról. Powitanka. Kształtowanie wyczucia zmiany tempa i rytmu w trakcie zabawy „Wędrująca kulka”.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 10 – wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw śniegiem. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Opowiadanie Prezent Anny Kowalskiej – rozmowa na temat treści fragmentu opowiadania; rozwijanie umiejętności koncentrowania uwagi; rozwijanie umiejętności budowania zdań logicznych i poprawnych gramatycznie.
5. „Kodeks bezpiecznej zabawy” – burza mózgów, dywanik pomysłów – rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia i przedstawiania swoich przemyśleń w formie plastycznej. Zabawa ruchowa „Bezpieczna zabawa” – utrwalanie umiejętności ustawiania się w kole, rzędzie, szeregu.
6. Praca KP2.30 – nauka o właściwych zachowaniach podczas zabaw zimowych (obrazki sytuacyjne). „Wszystkie dzieci dobrze wiedzą” – zabawa ruchowa do piosenki.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zwrócenie uwagi na właściwe ubranie (zgodne z porą roku). Zabawy na śniegu – lepienie bałwanów, wyścigi na sankach (zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy).
8. Zimowe sporty – aktywne słuchanie piosenki; rozmowa na temat jej treści; zabawy rytmiczno- -ruchowe do piosenki.
9. Praca z W 21–22 – Tangramy. „Robimy bałwanki” – zabawa plastyczna – komponowanie bałwanka z określonych materiałów plastycznych.
10. Zabawa dydaktyczna „Po mojej prawej stronie jest…” – utrwalanie umiejętności prawidłowego nazywania kierunków w przestrzeni.

Dzień 3. Moje ulubione zabawy na śniegu

1. Zabawy dowolne dzieci – organizowanie zabaw tematycznych według pomysłów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról. Powitanka. Kształtowanie wyczucia zmiany tempa i rytmu w trakcie zabawy „Wędrująca kulka”.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 10 – wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw śniegiem. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zabawy zimą – rozmowa na temat treści wiersza Bożeny Formy ze szczególnym zwróceniem uwagi na różne dyscypliny sportów zimowych i ich nazywanie. „Zimowe zabawy” – zabawa ruchowa w formie historyjki.
5. „Wyścigi sanek”, „Po pięć”, „Matematyczne klocki” i „Dywaniki” – zabawy matematyczne z wykorzystaniem pasków matematycznych z W 43 – porównywanie długości pasków odpowiadających liczbami 1–5 oraz dopełnianie paskami do 5.
6. Prezentacja cyfry 5 na planszach do demonstracji (Monografia cyfry 5).
7. Praca w KP2.31 – cyfra 5 w 3 aspektach: kardynalnym, miarowym i porządkowym.
8. Zabawa „Idziemy po śniegu” – doskonalenie szybkiej reakcji na sygnał dźwiękowy. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zwrócenie uwagi na właściwe ubranie (zgodne z porą roku). Zabawy na śniegu – lepienie bałwanów, wyścigi na sankach.
9. „Taniec figurowy na lodzie” – improwizacja ruchowa w parach. „Moja ulubiona zabawa na śniegu” – praca plastyczna – komponowanie przestrzeni, szkicowanie postaci w ruchu.
10. Zimowe zabawy – nauka słów pierwszej i drugiej zwrotki piosenki.

Dzień 4. Sporty zimowe

1. Zabawy dowolne dzieci – organizowanie zabaw tematycznych według pomysłów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról. Powitanka. Kształtowanie wyczucia zmiany tempa i rytmu w trakcie zabawy „Wędrująca kulka”.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 10 – wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw śniegiem. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Opowiadanie Na sankach Bożeny Formy – wdrażanie do słuchania tekstów literackich w skupieniu; rozmowa na temat treści opowiadania – doskonalenie umiejętności budowania logicznych odpowiedzi na postawione pytania, ocena zachowania postaci.
5. Zabawy ruchowe z elementem rywalizacji – doskonalenie sprawności fizycznej, orientacji w przestrzeni, koordynacji ruchowej, wzmacnianie odporności emocjonalnej na przegraną.
6. „Na sankach” – rysowanie historyjki obrazkowej do opowiadania – praca w zespołach.
7. Zabawa „Idziemy po śniegu” – rozwijanie koordynacji ruchowej i szybkiej reakcji na sygnał dźwiękowy.
8. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zwrócenie uwagi na właściwe ubranie (zgodne z porą roku). Zabawy na śniegu – lepienie bałwanów, wyścigi na sankach.
9. Praca w Cz 38–39 – tor przeszkód – odczytywanie kolejnych liter składanie wyrazów i zdań. „Bezpieczna zabawa” – zabawa ruchowa – doskonalenie szybkiej reakcji na sygnał; utrwalanie umiejętności ustawiania się zgodnie z poleceniem N.
10. Zimowe zabawy – nauka słów trzeciej i czwartej zwrotki piosenki.

Dzień 5. Zimowa olimpiada

1. Zabawy dowolne dzieci – organizowanie zabaw tematycznych według pomysłów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról. Powitanka. Kształtowanie wyczucia zmiany tempa i rytmu w trakcie zabawy „Wędrująca kulka”.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 10 – wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw śniegiem. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Praca w KP2.32 – składanie obrazka z części; opowiadanie jego treści.
5. Zabawa ruchowa z elementem rywalizacji „Wyścig saneczkarzy” – doskonalenie umiejętności współpracy w parach; rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
6. „Zimowe zmagania” – układanie gry ściganki – doskonalenie umiejętności planowania, mierzenia i przeliczania oraz dodawania; rozwijanie umiejętności pracy w zespole.
7. Praca w PiL 38 – rysowanie ornamentu literowego – na szaliku i czapce.
8. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola, podziwianie zimowego krajobrazu.
9. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 10 – „Zimowa olimpiada” – zwiększenie odporności na ujemny wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych, podnoszenie sprawność fizycznej przez różnego rodzaju gry i zabawy, umiejętność współpracy w grupie i parach.

BABCIA I DZIADEK
Dzień 1. Dom rodzinny

1. Zabawy dowolne dzieci – organizowanie zabaw tematycznych według pomysłów dzieci, zachęcanie dzieci do przyjmowania określonych ról. Powitanka. Wyrażanie radości z możliwości własnoręcznego wykonania zabawki w trakcie zabawy „Zabawki inaczej”. 2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 10 – wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw śniegiem. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Rozmowa z dziećmi na temat treści opowiadania Olgi Masiuk Jedna pani w tramwaju.
5. „Moi dziadkowie” – zabawa słownikowa; zachęcanie do swobodnych wypowiedzi na temat domu rodzinnego; wspólne formułowanie zasad kulturalnego zachowania się wobec starszych ludzi.
6. Zabawa naśladowcza „Ojciec Abraham” – wdrażanie do koncentrowania uwagi na drugiej osobie.
7. Praca w KP2.27 – budowanie wypowiedzi na temat obrazka przedstawiającego wielopokoleniową rodzinę. „Moja babcia i mój dziadek” – praca plastyczna; utrwalenie pojęcia portret.
8. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zwrócenie uwagi na właściwe ubranie (zgodne z porą roku). Zabawy na śniegu – lepienie bałwanów; wyścigi na sankach, dokarmianie ptaków.
9. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 10 – podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, kształtowanie odporności na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i w parach.
10. Nauka na pamięć fragmentu wiersza Wiersz dla babci Wandy Chotomskiej.

Dzień 2. Zabawy z babcią i dziadkiem

1. Zabawy dowolne dzieci – organizowanie zabaw tematycznych według pomysłów dzieci, zachęcanie ich do przyjmowania określonych ról. Powitanka. Wyrażanie radości z możliwości własnoręcznego wykonania zabawki w trakcie zabawy „Zabawki inaczej”.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 10 – wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw śniegiem. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Polka dla Babci i Dziadka – osłuchanie z wierszem. „Magiczne pudełko” – zabawa słownikowa – poszanowanie osób starszych oraz wzmacnianie więzi rodzinnych.
5. „Taniec z balonami” – zabawa ruchowo-taneczna do piosenki Tęgi ze mnie mróz. „Policz ile…?” – zabawa dydaktyczna – doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 4 z wykorzystaniem cyfr z W 48–49.
6. „Dopasuj obrazek do wyrazu” – ćwiczenia w czytaniu globalnym wyrazów: bal, balon, babcia, Beata. Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej w trakcie zabaw „Wyszukiwanie głoski b” i „Czy jest tu głoska b”? Monografia litery b, B na podstawie wyrazów: balon, Beata.
7. Praca z KP2.28 – prezentacja litery b, B; wyszukiwanie litery b w tekście; analiza i synteza słuchowa wyrazów; próby odczytywania sylab i całych prostych wyrazów z poznanych wcześniej liter; rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.
8. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zwrócenie uwagi na właściwe ubranie (zgodne z porą roku). Zabawy na śniegu – lepienie bałwanów, wyścigi na sankach, dokarmianie ptaków.
9. Wszystkie dzieci dobrze wiedzą – osłuchanie z piosenką; uwrażliwianie na budowę i rytm piosenki.
10. „Wróć do Babci” – rozwijanie orientacji przestrzennej, uwrażliwianie na budowę piosenki. Gra na instrumentach – kształcenie prawidłowego sposobu uderzania pałeczką w bębenek, kształtowanie sprawności motorycznej rąk.

Dzień 3. Upominki dla babci i dziadka

1. Zabawy dowolne dzieci – organizowanie zabaw tematycznych według pomysłów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról. Powitanka. Wyrażanie radości z możliwości własnoręcznego wykonania zabawki w trakcie zabawy „Zabawki inaczej”.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 10 – wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw śniegiem. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Zabawy z dziadkiem / babcią” – rozmowa z dziećmi na podstawie ich doświadczeń na temat roli dziadków w życiu rodziny. „Ojciec Wirgiliusz” i „Siała baba mak” – zabawy naśladowcze ze śpiewem; doskonalenie orientacji przestrzennej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
5. „Pudełko z kapslami” – zabawa matematyczna; doskonalenie umiejętności dokładania, odkładania, klasyfikowania, przeliczania, stopniowania wielkości, wysokości oraz integracja grupy przez wspólne działanie.
6. Praca z Cz 36–37 – ćwiczenia w czytaniu; rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej.
7. „Zrób tyle samo” – zabawa ruchowa w elementem przeliczania.
8. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zwrócenie uwagi na właściwe ubranie (zgodne z porą roku). Zabawy na śniegu – lepienie bałwanów, wyścigi na sankach, dokarmianie ptaków.
9. Życzenia dla babci – nauka krótkiej rymowanki. „Siała baba mak” – zabawa ruchowa ze śpiewem.
10. „Kwiaty dla babci i dziadka” – wykonanie upominków; praca plastyczno-techniczna; wyrażanie radości z możliwości własnoręcznego wykonania prezentu dla osoby bliskiej. Wszystkie dzieci dobrze wiedzą – nauka słów pierwszej i drugiej zwrotki piosenki.

Dzień 4. Upominki dla babci i dziadka

1. Zabawy dowolne dzieci – organizowanie zabaw tematycznych według pomysłów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról. Powitanka. Wyrażanie radości z możliwości własnoręcznego wykonania zabawki w trakcie zabawy „Zabawki inaczej”.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 10 – wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw śniegiem. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Rozmowa na temat dziadków na podstawie wiersza Dzień Dziadka Wandy Chotomskiej i doświadczeń dzieci – uświadamianie dzieciom roli dziadków w ich życiu, podtrzymywanie więzi między członkami rodziny, zachęcanie do świętowania.
5. Zabawa ruchowa przy muzyce wyliczanki „Ojciec Wirgiliusz” oraz „Jawor – jawor” – rozwijanie swobody ruchów i improwizacji ruchowej.
6. „Moja rodzina” – zabawa słownikowa; budowanie zdań, przeliczanie wyrazów w zdaniu. „Jak ma na imię twój dziadek?” – zabawa dydaktyczna; układanie z liter imion: Adam, Bolek, Tomek, Kola, Alek, Olek, Tymon.
7. Praca z W 20 – prezent dla babci i dziadka – zakładki do książek.
8. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zwrócenie uwagi na właściwe ubranie (zgodne z porą roku). Zabawy na śniegu – lepienie bałwanów, wyścigi na sankach; dokarmianie ptaków.
9. „Litera b” – zabawy usprawniające koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową – kreślenie wzoru litery b pisanej.
10. Praca w PiL 36 – utrwalenie kształtu litery b, B, pisanie liter po śladzie. „Wyścig korków” – zabawa dydaktyczna; wspólne wykonanie gry ściganki; doskonalenie umiejętności dokładania, odkładania, klasyfikowania, przeliczania, stopniowania wielkości, wysokości oraz integracja grupy przez wspólne działanie.

Dzień 5. Dzień Babci i Dziadka

1. Zabawy dowolne dzieci – organizowanie zabaw tematycznych według pomysłów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról. Powitanka. Wyrażanie radości z możliwości własnoręcznego wykonania zabawki w trakcie zabawy „Zabawki inaczej”.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 10 – wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw śniegiem. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 10 – podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, kształtowanie odporności na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i w parach.
5. „Kruche ciastka dla babci i dziadka” – zajęcia kulinarne; przygotowanie kruchych ciastek; kształtowanie umiejętności współdziałania i planowego wykonywania czynności, czerpanie radości z wykonywania poczęstunku.
6. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zwrócenie uwagi na właściwe ubranie (zgodne z porą roku). Zabawy na śniegu – lepienie bałwanów, wyścigi na sankach, dokarmianie ptaków.
7. Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka – wdrażanie dzieci do świętowania i celebrowania świąt związanych z rodziną, podtrzymywanie więzi między członkami rodziny i pokoleniami.

WSZĘDZIE BIAŁO
Dzień 1. Co to jest śnieg?

1. Zabawy dowolne dzieci – organizowanie zabaw tematycznych według pomysłów dzieci; zachęcanie do przyjmowania na siebie określonych ról; doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 4 podczas gier zespołowych. Powitanka.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. „Chińczyk” – gra zespołowa.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 9 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Skąd się bierze śnieg?” – zabawa słownikowa. Rozmowa z dziećmi na temat treści opowiadania Dlaczego pada śnieg? Bożeny Formy – budzenie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi i zmianami zachodzącymi w stanach skupienia, wyglądzie i właściwościach śniegu. „Śnieg i deszcz” – historyjka ruchowa.
5. Zabawy ze śniegiem w ogrodzie przedszkolnym – stwarzanie okazji do odczuwania i obserwowania właściwości fizycznych i zmian w śniegu podczas zabaw.
6. Poszerzanie słownika czynnego dzieci w trakcie zabawy „Jaki jest śnieg?”.
7. Praca w PiL 33 – „Śniegowe gwiazdki” – rozwijanie grafomotoryki i percepcji wzrokowej. „Co się stało ze śniegiem?” – doświadczenia ze śniegiem.
8. Zabawa w kole „Krąży kula” – rozwijanie umiejętności koncentrowania uwagi oraz koordynacji ruchowej.
9. „Wszędzie biało” – zabawa plastyczna; rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni dzieci.
10. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9 – rozwijanie twórczego myślenia; zachęcanie do zaangażowanego wykonywania zadań ruchowych wyznaczonych przez N.; wdrażanie do przestrzegania zasad zabawy.

Dzień 2. Eksperymenty z wodą

1. Zabawy dowolne dzieci – organizowanie zabaw tematycznych według pomysłów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról; doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 4 podczas gier zespołowych. Powitanka.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. „Chińczyk” – gra zespołowa.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 9 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Co się stało z wodą?” – zabawa badawcza – budzenie ciekawości poznawczej dzieci; rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwowanych zmian; przewidywanie skutków. „Inne lody” – zabawa słownikowa. „Dołóż wyraz” – zabawa słownikowa.
5. Praca z wierszem do rysowania Lód wg Arkadiusza Maćkowiaka. Zabawa ruchowa pobudzająco – hamująca „Sopelki” – rozwijanie umiejętności prawidłowego reagowania na sygnał.
6. Zabawa słuchowa „Czy jest tu głoska y?” – doskonalenie percepcji słuchowej dzieci. Monografia litery y na podstawie wyrazu lody.
7. Praca z KP2.24 – prezentacja litery y; wyszukiwanie litery y w tekście; analiza i synteza słuchowa wyrazów; próby odczytywania sylab z poznanych wcześniej liter i całych prostych wyrazów; rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.
8. Spacer w okolicy przedszkola – wzmacnianie odporności fizycznej dzieci; rozwijanie chęci pomagania innym.
9. Tęgi ze mnie mróz – osłuchanie z piosenką; rozmowa na temat treści piosenki; realizacja rytmu piosenki; zabawy ruchowe do piosenki.
10. „Eksperymenty z wodą” – zabawa badawcza i słownikowa – obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.

Dzień 3. Śniegowe gwiazdki

1. Zabawy dowolne dzieci – organizowanie zabaw tematycznych według pomysłów dzieci; zachęcanie do przyjmowania określonych ról; doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 4 podczas gier zespołowych. Powitanka.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. „Chińczyk” – gra zespołowa.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 9 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Rozmowa na temat pochodzenia i kształtów płatków śniegu na podstawie ilustracji, obserwacji i wiedzy dzieci oraz tekstu Śniegowe gwiazdki; słuchanie opowiadania Bożeny Formy; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; zachęcanie do obserwowania zjawisk przyrodniczych i fizycznych; rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci.
5. Zabawa ruchowa „Śnieżynki” – kształtowanie wyobraźni i orientacji przestrzennej.
6. „Pudło z gwiazdkami” – zabawa matematyczna – rozwijanie umiejętności klasyfikowania, przeliczania, podpisywania zbiorów cyframi w zakresie 3. „Dokończ rytm” – zabawa ruchowa z rytmami.
7. Praca z KP2.25 – odkodowywanie; rozwijanie sprawności manualnej, percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej; rozwijanie grafomotoryki.
8. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym według pomysłu N. – rozwijanie odporności fizycznej podczas codziennych zabaw na świeżym powietrzu. „Sopelki” – zabawa ruchowa pobudzająco – hamująca.
9. Tęgi ze mnie mróz – nauka słów pierwszej i drugiej zwrotki piosenki. „Litera y” – zabawy usprawniające koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową; kreślenie wzoru litery y pisanej.
10. PiL 34 – kształt litery y; rozwijanie grafomotoryki. „Gwiazdki” – rozwijanie inwencji twórczej dzieci.

Dzień 4. Kto lubi zimę?

1. Zabawy dowolne dzieci – organizowanie zabaw tematycznych według pomysłów dzieci; zachęcanie do przyjmowania określonych ról; doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 4 podczas gier zespołowych. Powitanka.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. „Chińczyk” – gra zespołowa.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 9 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Zwierzęta dalekiej Północy” – zapoznanie z wyglądem i charakterystycznymi cechami zwierząt zamieszkujących krainę wiecznej zimy; oglądanie albumów, zdjęć i obrazków. Rozmowa na podstawie doświadczeń dzieci na temat „Kto i dlaczego może lubić zimę?”; rozwijanie umiejętności argumentowania i swobodnego wypowiadania się w sposób logiczny.
5. „Podróż na Grenlandię” – opowieść ruchowa z wykorzystaniem chusty animacyjnej. „Taniec z Pingwinem na bryłkach lodu” – zabawa orientacyjno-porządkowa. „Zimowy Ludek z Alaski” – masażyk relaksacyjny. „Igloo” – zabawa ruchowa z chustą animacyjną. 6. „Głodne pingwiny”, „Po cztery”, „Matematyczne klocki” – zabawy matematyczne ukazujące liczbę 4 w aspekcie głównym, porządkowym i miarowym. Prezentacja cyfry 4 na planszach do demonstracji.
7. Praca z KP2.26 – wprowadzenie cyfry 4 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym. „Radosna zima” – zabawa naśladowcza.
8. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – czerpanie radości z zabaw na świeżym powietrzu.
9. „Biały misio wkoło chodzi” – wyrażanie radości z udziału w zabawach muzyczno-ruchowych.
10. „Zwierzęta dalekiej północy” – praca plastyczna metodą collage.

Dzień 5. Kraina, gdzie zawsze jest biało

1. Zabawy dowolne dzieci – organizowanie zabaw tematycznych według pomysłów dzieci; zachęcanie do przyjmowania określonych ról; doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 4 podczas gier zespołowych. Powitanka.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. „Chińczyk” – gra zespołowa.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 9 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Palcem po mapie” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem mapy świata lub globusa. „Jak żyją ludzie na biegunach?” – praca z obrazkiem lub z filmem – rozwijanie zainteresowania innymi krainami geograficznymi, wyglądem ludzi, sposobem ich życia; doskonalenie umiejętności przeliczania. „Wyprawa na biegun” – historyjka ruchowa.
5. Zabawa matematyczna „Psie zaprzęgi” – kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów cztero- elementowych, posługiwanie się liczebnikiem głównym; rozdzielanie po tyle samo. Zabawa ruchowa „Zaprzęgi” – kształtowanie umiejetności współpracy w małym zespole podczas zabawy ruchowej.
6. Praca w PiL 35 – przeliczanie do 4, dokładanie do 4, ćwiczenia grafomotoryczne – pisanie cyfry 4 po śladzie.
7. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9 – rozwijanie twórczego myślenia, zachęcanie do zaangażowanego wykonywania zadań ruchowych wyznaczonych przez N.; wdrażanie do przestrzegania zasad zabawy.
8. Wizyta w ogrodzie przedszkolnym – uzupełnianie pokarmu w karmniku dla ptaków.
9. Praca z Cz 34–35 – ćwiczenia w czytaniu; rozwijanie percepcji wzrokowej. Tęgi ze mnie mróz – nauka trzeciej zwrotki piosenki.
10. „Biały misio wkoło chodzi” i „Taniec z Pingwinem na bryłkach lodu” – zabawy muzyczno-ruchowe; powtórzenie zabawy z dnia poprzedniego.

SKOK W NOWY ROK

Dzień 1. Jak się wita Nowy Rok na świecie?

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zabawy konstrukcyjne, wykorzystanie powstałych budowli do zabaw tematycznych, np. w dom. Powitanka. „Zegary i zegarki” – udział w zabawach badawczych; zwrócenie uwagi na różne kształty zegarów.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 9 – właściwe reagowanie na sygnały wzrokowe; ćwiczenie dużych partii mięśni. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Noworoczna piosenka Aleksandra Rymkiewicza – osłuchanie z wierszem i rozmowa z dziećmi na temat nocy sylwestrowej na podstawie obrazków i doświadczenia dzieci; rozwijanie zainteresowania zjawiskami społecznymi i kulturowymi; zachęcanie do swobodnych wypowiedzi na temat własnych doświadczeń.
5. „Stary i nowy Rok” – zabawa dydaktyczna. „Kartki z kalendarza” – zabawa dydaktyczna kształtująca pojęcie kalendarz. „Zegary” – zabawa ruchowa; kształtowanie umiejętności różnicowania tempa i utrzymania rytmu.
6. Praca w PiL 31 – ćwiczenia percepcji wzrokowej; wyszukiwanie par zegarów pokazujących tę samą godzinę; ćwiczenia grafomotoryczne. „Wskazówka zegara” – zabawa ruchowa z elementem podskoku.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – lepienie ze śniegu wymyślonych postaci (jeśli pozwala na to pogoda).
8. Praca z W 18 – wykonanie zegara z elementów W, korka oraz pinezki.
9. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9 – rozwijanie twórczego myślenia, zachęcanie do zaangażowanego wykonywania zadań ruchowych wyznaczonych przez N.; wdrażanie do przestrzegania zasad zabawy.
10. Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym

Dzień 2. Stary Nowy Rok

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków.
2. „Zegary i zegarki” – zabawa badawcza; zwrócenie uwagi na różne kształty zegarów. Powitanka.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 9 – właściwe reagowanie na sygnały wzrokowe; ćwiczenie dużych partii mięśni. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. O Nowym Roku i Młynarzu Sylwestrze – słuchanie opowiadania wg Lucyny Krzemienieckiej – rozwijanie umiejętności słuchania tekstów literackich w skupieniu; rozmowa na temat treści wiersza; doskonalenie umiejętności logicznego odpowiadania na postawione pytania.
5. „Noworoczne postanowienia” – zabawa słownikowa; utrwalenie pojęć związanych z kalendarzem.
6. „Mija czas” – zabawa badawcza z wykorzystaniem zdjęć. „Chodzimy jak…” – zabawa ruchowa.
7. „Kto jest naj…?” – zabawa dydaktyczna; utrwalanie umiejętności rozumienia i posługiwania się pojęciami: najmłodszy, najstarszy, najwyższy, najniższy.
8. Praca z KP2.21 – rozwijanie umiejętności logicznego myślenia. Spacer w okolicy przedszkola – rozwijanie umiejętności obserwacji, usprawnianie liczenia.
9. „Co się powtarza?” oraz „Dokończ rytm” – zabawy dydaktyczne; dostrzeganie prawidłowości w tworzonym rytmie. „Podpisywanie nazw Starego i Nowego Roku” – zabawa dydaktyczna.
10. „Gdzie co jest?” – doskonalenie umiejętności orientowania się w przestrzeni

Dzień 3. Karuzela pór roku

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. „Zegary i zegarki” – udział w zabawach badawczych; zwrócenie uwagi na różne kształty zegarów. Powitanka.
2. Zestaw ćwiczeń porannych nr 9 – właściwe reagowanie na sygnały wzrokowe; ćwiczenie dużych partii mięśni. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
3. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
4. Rozmowa z dziećmi na temat ilustracji i treści wiersza Nowy Rok Heleny Bechlerowej – rozbudzanie ciekawości zmianami zachodzącymi w poszczególnych porach roku w przyrodzie. „Kiedy używamy parasola?” – wzbogacanie słownika czynnego dzieci w trakcie zabawy słownikowej. „Zabawa z parasolkami” – zabawa ruchowa.
5. „Wyszukiwanie głoski p” oraz „Czy jest tu głoska p”? – rozwijanie analizy i syntezy słuchowej. Monografia litery p, P na podstawie wyrazów: parasol, Pola. „Pod wielkim parasolem” – zabawa ruchowa.
6. Praca z KP2.22. Prezentacja litery p, P, wyszukiwanie litery p w tekście, analiza i synteza słuchowa wyrazów; próby odczytywania sylab z poznanych wcześniej liter i całych prostych wyrazów; rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.
7. Wyrażanie radości ze wspólnego tworzenia pracy plastycznej „Ozdabiamy parasole”.
8. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym według pomysłu N.
9. Cztery piłki – osłuchanie z piosenką; rozmowa na temat jej treści; realizacja rytmu piosenki; zabawa ruchowa do piosenki.
10. Zabawa ruchowa „Pory roku” – rozwijanie szybkości reakcji na sygnał; doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów czteroelementowych.

Dzień 4. Karuzela miesięcy

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków. „Zegary i zegarki” – zabawa badawcza; zwrócenie uwagi na różne kształty zegarów. „Dokończ słowo” – zabawa słuchowa. Powitanka.
2. Zestaw ćwiczeń porannych nr 9 – właściwe reagowanie na sygnały wzrokowe; ćwiczenie dużych partii mięśni. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
3. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
4. Praca z wierszem Rok Grażyny Koby – rozmowa na temat wiersza; rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem; ćwiczenia w formułowaniu logicznych odpowiedzi na postawione pytanie; omówienie cech charakterystycznych dla poszczególnych miesięcy; uświadamianie dzieciom następstwa miesięcy; wdrażanie do posługiwania się nazwami miesięcy. „Kraina Pa” – zabawa słuchowa; doskonalenie syntezy słuchowej dzieci.
5. „Karuzela” – zabawa ruchowa; rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej. Praca w Cz 32–33 – ćwiczenie w czytaniu, rozwijanie percepcji wzrokowej, czytanie globalne nazw miesięcy.
6. „Karuzela z miesiącami” – usprawnianie umiejętności koncentrowania uwagi na osobie i sygnale; utrwalenie nazw miesięcy.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – stymulowanie odporności i sprawności fizycznej dzieci; czerpanie radości ze wspólnych zabaw na powietrzu.
8. Cztery piłki – nauka słów pierwszej i drugiej zwrotki piosenki.
9. „Litera P” – zabawy usprawniające koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową; kreślenie wzoru litery P pisanej.
10. Praca w PiL 32 – utrwalenie kształtu litery p, P; rozwijanie grafomotoryki.

Dzień 5. Karuzela dni tygodnia

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. „Zegary i zegarki” – zabawa badawcza; zwrócenie uwagi na różne kształty zegarów. Powitanka.
2. Zestaw ćwiczeń porannych nr 9 – właściwe reagowanie na sygnały wzrokowe; ćwiczenie dużych partii mięśni.
3. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. „Karuzela z sylabami” – zabawa słuchowa. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Karuzela” – zabawa ruchowa. Praca z wierszem Tydzień Wandy Chotomskiej – rozmowa na temat dni tygodnia na podstawie wiersza; poznanie nazw dni tygodnia; uświadomienie dzieciom następstwa dni tygodnia.
5. Zabawa ruchowa z elementami pantomimy – „Tydzień”; utrwalenie nazw tygodnia; rozwijanie wyobraźni dzieci i umiejętności naśladowczych.
6. Praca w KP2.23 – układanie po kolei dni tygodnia; rozwijanie sprawności manualnej; czytanie globalne nazw dni tygodnia.
7. „Kto następny” – zabawa dydaktyczna; utrwalenie nazw tygodnia.
8. Spacer w okolicy przedszkola – zwracanie uwagi na elementy środowiska, dostrzeganie zmian.
9. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9 – rozwijanie twórczego myślenia; zachęcanie do zaangażowanego wykonywania zadań ruchowych wyznaczonych przez N.; wdrażanie do przestrzegania zasad zabawy.
10. Cztery piłki – nauka trzeciej i czwartej zwrotki piosenki.

Sówki, Pszczółki, Żabki

Bardzo prosimy,
aby na czwartek (20.12)
każde dziecko przyniosło
ozdoby na pierniki.

DZIĘKUJEMY