Marzec

OZNAKI WIOSNY

W marcu jak w garncu

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw.
Korzystanie z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Słońce świeci – deszczyk pada” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Doskonalenie szybkiej re
akcji na sygnał; usprawnianie umiejętności poruszania się w przestrzeni. „Tu i tam” – zabawa ru
chowa z elementem klasyfikacji. Rozwijanie logicznego myślenia; wprowadzanie do rozróżniania
części wspólnej zbiorów.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 13 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie co
dziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Marcowy garnek” – rozmowa na temat nazwy miesiąca i przysłowia W marcu jak w garncu.
Rozbudzanie zainteresowania zmianami w przyrodzie związanymi z porą roku oraz zjawiskami
atmosferycznymi; rozwijanie pamięci wzrokowej, czytanie globalne. „W marcu jak w garncu” –
zabawa orientacyjno-porządkowa. Rozwijanie umiejętności odczytywania informacji przekazywanych w formie symboli.
5. „Co słychać w marcu?” – zagadki słuchowe. Poszerzanie doznań słuchowych dzieci; usprawnianie
pamięci słuchowej. Praca z K3., 12 – doskonalenie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
Utrwalanie wiedzy na temat marcowych zjawisk pogodowych.
6. „Czy nadchodzi wiosna?” – spacer po okolicy przedszkola. Rozwijanie umiejętności obserwowania najbliższego otoczenia; wdrażanie do zapamiętywania zaobserwowanych zmian.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym; rozwijanie odporności dzieci poprzez codzienne przebywa
nie na świeżym powietrzu. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych i porządkowych.
8. Praca z ZG, 37 – rysowanie w garnku oznak marcowej pogody; doskonalenie sprawności grafomotorycznej podczas rysowania.
9. „W marcu jak w garncu” – zabawy z przysłowiem; rozwijanie percepcji słuchowej oraz inwencji
twórczej dzieci.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Kalendarz pogody

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw.
Korzystanie z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. W poniedziałek rano – zabawa naśladowcza w kole. Usprawnianie umiejętności koncentrowania się na czynnościach wykonywanych przez drugą osobę; rozwijanie koordynacji wzrokowo-
-ruchowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 13 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie co
dziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Bajka o dniach tygodnia – słuchanie utworu Cz. Janczarskiego. Utrwalenie nazw dni tygodnia;
kształtowanie umiejętności posługiwania się nazwami dni tygodnia; usprawnianie logicznego myślenia u dzieci. „Dzień do dnia” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Rozwijanie pamięci wzrokowo-ruchowej.
5. „Koło pór roku” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem W. „Zrób tyle” – zabawa ruchowa.
Kształtowanie umiejętności odzwierciedlania liczby elementów za pomocą ruchu.
6. „Tropimy głoskę g” – zabawy słuchowe z wykorzystaniem K. Słuchanie przysłowia, mówienie
z jednoczesnym wodzeniem po śladzie, rysowanie w tunelu i samodzielnie.
7. Zabawy w ogródku przedszkolnym; rozwijanie odporności dzieci poprzez codzienne przebywa
nie na świeżym powietrzu.
8. „Po co są kalendarze?” – rozmowa z dziećmi. Rozwijanie myślenia u dzieci; doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się. „Obserwatorzy pogody” – wykonanie kalendarza po
gody. Rozwijanie umiejętności przedstawiania wyników obserwacji i spostrzeżeń za pomocą
symboli.
9. „Gimnastyka oka” – zabawa wzrokowa. Poszerzanie i organizowanie pola widzenia dzieci.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Wiosenne płaszczyki
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw.
Korzystanie z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. W poniedziałek rano – zabawa naśladowcza w kole. Usprawnianie umiejętności koncentrowania się
na czynnościach wykonywanych przez drugą osobę; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 13 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie co
dziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Marcowe ubrania” – rozmowa z dziećmi na podstawie wiersza Chory kotek W. Grodzieńskiej.
Nabywanie wiedzy o konieczności ubierania się stosownie do pory roku i pogody (w ramach ochrony
przed przeziębieniem); rozumienie konieczności nieprzegrzewania ani niewyziębiania organizmu.
5. Marcowe igraszki” – rozwijanie kreatywności ruchowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.
„Wiosenne ubranie dla Paka” – doskonalenie umiejętności właściwego doboru garderoby ze względu na pogodę.
6. „Pak zakłada…” – zabawa słuchowa. Usprawnianie głoskowej syntezy słuchowej. „Przejście po
krze” – zabawa ruchowa. Rozwijanie skoczności i umiejętności skoku obunóż. Marcowe żaby –
osłuchanie z piosenką. Zapoznanie z budową piosenki; rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności
akompaniowania sobie podczas śpiewu.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci poprzez codzienne zabawy na
świeżym powietrzu.
8. „Kolorowe ubrania” – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie umiejętności określania części wspólnej
zbioru na przedmiotach. „Słońce świeci – deszczyk pada” – zabawa ruchowa. Doskonalenie szybkiej reakcji na sygnały słuchowe.
9. „Coś na g” – zabawa z wykorzystaniem W. „Płaszczyk dla Paka” – rozwijanie sprawności manualnej rąk podczas stemplowania. „Wesołe żabki” – zabawa ruchowa przy melodii piosenki.
Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej dzieci podczas wykonywania skoków.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się
do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie

Wszystko się budzi

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw.
Korzystanie z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. Marcowe żaby – nauka słów piosenki. Rozwijanie pamięci słuchowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 13 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie co
dziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Czy już idzie wiosna – słuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej. Rozwijanie koncentracji uwagi na treści opowiadania; konstruowanie logicznej odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu. „Co to za
ptak” – zabawa słuchowa. Rozwijanie syntezy słuchowej i pamięci wzrokowej.
5. „Ptaki do gniazd” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Doskonalenie szybkiej reakcji na sygnał dźwiękowy; „Ptak w gnieździe” – lepienie z plasteliny lub masy solnej. Doskonalenie sprawności manualnej.
6. Praca z K3., 14 – wprowadzenie liczebnika głównego i porządkowego 7; przeliczanie w zakresie 7;
kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów siedmioelementowych; ozdabianie cyfry.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci poprzez codzienne zabawy na
świeżym powietrzu.
8. „Gimnastyka buzi i języka” – usprawnianie pracy warg i wydłużanie fazy wydechowej. „Kto pierwszy znajdzie wiosnę” – konstruowanie gry-ściganki. Doskonalenie umiejętności dodawania.
9. „Ptaki jedzą ziarenka” – zabawa rytmiczna. Rozwijanie poczucia rytmu u dzieci. Marcowe żaby – śpiewanie piosenki. Zachęcanie dzieci do śpiewu solowego lub w małych chórkach; rozwijanie poczucia
pewności siebie. „Oznaki wiosny” – kształtowanie spostrzegawczości i umiejętności logicznego wy
powiadania się na temat ilustracji; poszerzanie wiedzy dzieci na temat pierwszych oznak wiosny.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się
do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Szukamy oznak wiosny

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw.
Korzystanie z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Kukułka” – zabawa bieżna. Rozwijanie szybkiej reakcji na sygnał; doskonalenie orientacji w przestrzeni.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 13 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie co
dziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Oznaki wiosny – rozmowa na podstawie opowiadania O. Masiuk oraz ilustracji. Rozwijanie słownika czynnego dzieci o nazwy pierwszych wiosennych kwiatów, nazwy krzewów; rozwijanie spostrzegawczości dzieci. „Krokusy rosną” – doskonalenie zwinności i koordynacji ruchowej dzieci.
5. „Oznaki wiosny” – malowanie farbami plakatowymi. Rozwijanie umiejętności wyrażania wiedzy
o świecie przyrody w formie plastycznej; doskonalenie sprawności manualnej. „Wyścig rzędów”
– zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1. Doskonalenie sprawności motorycznej (szybkości, siły,
skoczności), umiejętności rzutu do celu oraz współpracy w grupie.
6. „Umiem liczyć” – zabawa dydaktyczna; kształtowanie umiejętności tworzenia zbioru siedmioelementowego; utrwalanie pojęć: lewa strona, prawa strona.
7. Spacer po okolicy przedszkola – rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej dzieci.
Zachęcanie do prowadzenia systematycznych obserwacji.
8. Praca z K3., 15 – rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej podczas kolorowania i cięcia po linii; doskonalenie pamięci wzrokowej. „Kwiaty rosną – kwiaty więdną” – rozwijanie orientacji w przestrzeni i szybkości reakcji na sygnały N.
9. Prośba do słoneczka – nauka na pamięć wiersza B. Formy. Rozwijanie pamięci słuchowej i szyb
kości zapamiętywania.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Luty

KIEDY PATRZĘ W NIEBO

Dzień i noc

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw, do korzystania z książek i wydawnictw encyklopedycznych dla dzieci; porządkowanie miejsca zabawy
po jej zakończeniu. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Noc i dzień” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Doskonalenie koncentracji uwagi i właściwej
reakcji na sygnał.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 12 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie co
dziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Dzień dobry, dobranoc – rozmowa z dziećmi na podstawie wiersza W. Badalskiej. Rozwijanie myślenia oraz zainteresowania zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie, związanymi z następstwem
dnia i nocy; poszerzanie słownika czynnego dzieci o pojęcia związane z porą dnia i nocy. „Co po
czym?” – zabawa w kole. Uświadomienie dzieciom następstwa dnia i nocy.
5. „Skaczące gwiazdki” – zabawa ruchowa z elementem podskoku. Kształtowanie prawidłowej po
stawy dzieci podczas chodzenia z woreczkiem na głowie. „Dlaczego w dzień jest jasno, a w nocy
ciemno?” – zabawa badawcza. Kształtowanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego
oraz wyciągania wniosków na podstawie obserwowanych zmian.
6. „Ziemia, Słońce, Księżyc” – praca plastyczna. Wdrażanie dzieci do pracy w ciszy; rozwijanie umiejętności koncentrowania się na zadaniu; usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
7. Spacer w okolicy przedszkola – rozwijanie umiejętności obserwacji i spostrzegawczości dzieci;
zwrócenie uwagi na właściwy ubiór oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spaceru.
8. „Kolorowe wzory” – zabawa dydaktyczna. Rozwijanie umiejętności określania cech figur geo
metrycznych; rozwijanie sprawności grafomotorycznej. „Lot na Księżyc” – zabawa bieżna.
Doskonalenie różnicowania prawej strony i lewej strony ciała.
9. Praca z ZG, 35 – rysowanie gwiazdy po śladzie, po linii przerywanej oraz po kropkach.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – kształtowanie nawyku odnoszenia zabawek na wyznaczone miejsce.

 

Kosmos – gwiazdy i planety

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw, do korzystania z książek i wydawnictw encyklopedycznych dla dzieci; porządkowanie miejsca zabawy
po jej zakończeniu. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Jestem gwiazdą” – zabawa rozwijająca pewność siebie. Kształtowanie umiejętności autoprezentacji i przezwyciężania nieśmiałości.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 12 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie co
dziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Planety na miejsce” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Rozwijanie umiejętności zapamiętywania swojego położenia w przestrzeni „Co krąży wokół Słońca?” – zabawa słuchowa. Rozwijanie pamięci oraz analizy i syntezy słuchowej.
5. „Kosmos” – rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności czytania globalnego; ćwiczenie koordy
nacji wzrokowo-ruchowej. „Planety” – zabawa bieżna. Rozwijanie szybkiej orientacji w przestrzeni.
6. Praca z K3., 10 – wyróżnianie głoski w nagłosie, czytanie globalne. Lot kosmiczny – osłuchanie
z piosenką. Uwrażliwianie na budowę i rytm piosenki; zabawy rytmiczne do utworu muzycznego.
7. Spacer w okolicy przedszkola – rozwijanie umiejętności obserwacji i spostrzegawczości dzieci;
zwrócenie uwagi na właściwy ubiór oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spaceru.
8. Astronomia – rozmowa na podstawie opowiadania. Doskonalenie umiejętności koncentrowania uwagi na treści słuchanego opowiadania; rozwijanie umiejętności poprawnego i logicznego
odpowiadania na pytania; rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci. „Jazda na Wielkim Wozie”
– zabawa z elementem równowagi.
9. „Rysunki z gwiazd” – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie percepcji wzrokowej. Rozwijanie umiejętności określania położenia przedmiotów na kartce.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – kształtowanie nawyku odnoszenia zabawek na wy
znaczone miejsce.

 

Kosmos – gwiazdy i planety

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw, do korzystania z książek i wydawnictw encyklopedycznych dla dzieci; porządkowanie miejsca zabawy
po jej zakończeniu. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Planety” – zabawa bieżna. Rozwijanie szybkiej orientacji w przestrzeni.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 12 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie co
dziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Wstydliwe gwiazdy – rozmowa na podstawie opowiadania G. Kasdepke. Doskonalenie umiejętności koncentrowania uwagi na treści opowiadania. „Bal planet” – zabawa bieżna. Rozwijanie umiejętności planowego poruszania się w przestrzeni.
5. „Lot kosmiczny” – zabawy przy piosence. Rozwijanie percepcji słuchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz sprawności grafomotorycznej dzieci. „Start rakiety” – zabawa bieżna.
Doskonalenie umiejętności bezpiecznego poruszania się w przestrzeni podczas biegu.
6. „Połóż we właściwym miejscu” – zabawa dydaktyczna. Usprawnianie umiejętności posługiwania
się określeniami dotyczącymi cech figur, podawanie co najmniej dwóch cech figury; kształtowa
nie umiejętności klasyfikowania na podstawie dwóch cech.
7. Spacer w okolicy przedszkola – rozwijanie umiejętności obserwacji i spostrzegawczości dzieci;
zwrócenie uwagi na właściwy ubiór oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spaceru.
8. „Planety na miejsce” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Usprawnianie umiejętności zapamiętywania swojego miejsca w przestrzeni. „Geometryczne obrazki” – zabawa dydaktyczna.
Utrwalanie umiejętności różnicowania figur geometrycznych; poszerzanie słownika czynnego
dzieci; rozwijanie wyobraźni.
9. „Przejście przez czarne dziury” – zabawa z elementem czworakowania. Doskonalenie umiejętno-
ści przekraczania przeszkód w pozycji na czworakach.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – kształtowanie nawyku odnoszenia zabawek na wy
znaczone miejsce.

 

Wyprawy w kosmos

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw, do korzy
stania z książek i wydawnictw encyklopedycznych dla dzieci; porządkowanie miejsca zabawy po jej
zakończeniu. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Start rakiety” – zabawa bieżna. Doskonalenie umiejętności bezpiecznego poruszania się w prze
strzeni podczas biegu. „Dokończ słowo” – zabawa słuchowa. Rozwijanie syntezy słuchowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 12 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie co
dziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Rakieta – rozmowa na podstawie wiersza B. Lewandowskiej. Poszerzanie słownika czynnego dzie
ci; usprawnianie percepcji słuchowej.
5. „Lecimy w kosmos” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Usprawnianie umiejętności poruszania
się w przestrzeni zgodnie z określonym kierunkiem. „Rakieta” – praca z ZG, 36.
6. „Tropimy głoskę r” – zabawy słuchowe z wykorzystaniem K. Słuchanie rymowanki, recytacja z jed
noczesnym wodzeniem po śladzie, rysowanie w tunelu i samodzielnie.
7. Spacer w okolicy przedszkola – rozwijanie umiejętności obserwacji i spostrzegawczości dzieci;
zwrócenie uwagi na właściwy ubiór oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spaceru.
8. „Lot kosmiczny” – zabawy rytmiczne do piosenki. Doskonalenie koordynacji wzrokowo-rucho
wo-słuchowej i pamięci ruchowej.
9. „Rakieta” – płaskie origami. Rozwijanie sprawności manualnej palców; doskonalenie koncentracji
uwagi podczas słuchania i wykonywania instrukcji.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – kształtowanie nawyku odnoszenia zabawek na wy
znaczone miejsce.

 

 

Na nieznanej planecie

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw, do korzystania z książek i wydawnictw encyklopedycznych dla dzieci; porządkowanie miejsca zabawy
po jej zakończeniu. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. Lot kosmiczny – śpiewanie piosenki. Zachęcanie dzieci do prezentowania swoich umiejętności na forum grupy. „Rozmowa ufoludków” – zabawa oddechowa. Wdrażanie do świadomego wydychania powietrza w określonym czasie.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 12 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie co
dziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2 – rozwijanie szybkości, zwinności i celności oraz umiejętności współpracy w parach lub grupie; wpajanie zasad fair play.
5. „Na nieznanej planecie” – zabawa sensoryczna. Rozwijanie wyobraźni dzieci; poszerzanie doznań sensorycznych; zachęcanie do przełamywania uprzedzeń i lęków.
6. „Wesołe ufoludki” – zabawa plastyczna. Rozwijanie wyobraźni; wydłużanie fazy wydechowej.
7. Spacer w okolicy przedszkola – rozwijanie umiejętności obserwacji i spostrzegawczości dzieci;
zwrócenie uwagi na właściwy ubiór oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spaceru.
8. „W kosmosie” – konstruowanie gry-ściganki. Doskonalenie umiejętności współpracy w małych
zespołach oraz planowania i działania według planu; rozwijanie umiejętności dodawania. „Lot
na Księżyc” – zabawa bieżna. Doskonalenie różnicowania stron ciała prawej i lewej.
9. „Coś na r” – zabawa z wykorzystaniem W. „Jazda na Wielkim Wozie” – zabawa z elementem równowagi. Usprawnianie zwinności dzieci oraz umiejętności poruszania się po wyznaczonej linii.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – kształtowanie nawyku odnoszenia zabawek na wyznaczone miejsce.

 

W DAWNYCH CZASACH I BAŚNIACH

W prehistorycznym lesie

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw, do korzystania z książek i encyklopedii dla dzieci; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Tropem smoka” – zabawa ruchowo-słuchowa. Doskonalenie koncentracji uwagi i percepcji słuchowej dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 12 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie co
dziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Jaskiniowcy – słuchanie opowiadania. Rozmowa na podstawie jego treści. Kształtowanie umiejętności słuchania wypowiedzi innych w ciszy i skupieniu; poszerzanie czynnego słownika dzieci; rozwijanie zainteresowania przeszłością ziemi. „Mamut toczy kłodę” – zabawa siłowa. Kształtowanie umiejętności dostosowywania siły do wykonywanej czynności; rozwijanie empatii. „Polowanie na głoskę
s” – zabawa ruchowo-słuchowa. Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy słów.
5. „Tropimy głoskę s” – zabawy słuchowe z wykorzystaniem K. Słuchanie rymowanki, recytacja
z jednoczesnym wodzeniem po śladzie, rysowanie w tunelu i samodzielnie. „Przejście przez las”
– zabawa ruchowa z omijaniem przeszkód. Doskonalenie sprawności fizycznej dzieci.
6. „W prehistorycznym lesie” – malowanie akwarelami techniką mokre na mokrym. Zapoznanie
dzieci z techniką malarską; rozwijanie wyobraźni twórczej.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się zgodnie z porą
roku; rozwijanie odporności dzieci.
8. „Przejście między paprociami” – zabawa ruchowa. Poszerzanie doznań sensorycznych dzieci; rozwijanie sprawności fizycznej. „Tajemnicze odgłosy” – zagadki słuchowe. Kształtowanie pamięci
słuchowej dzieci.
9. „Wyścig węży” – kształtowanie koordynacji ruchowej dzieci. „Figurynki” – zabawa dydaktyczna. Rozwijanie wyobraźni dzieci; doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej; rozwijanie umiejętności określania cech figur geometrycznych.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Skąd się wziął węgiel?

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw, do korzystania z książek i wydawnictw encyklopedycznych dla dzieci; porządkowanie miejsca zabawy
po jej zakończeniu. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „W kopalni” – zabawa ruchowa z liczeniem. Doskonalenie umiejętności przeliczania; szybkie reagowanie na sygnał.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 12 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie co
dziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. O czym szeptały iskierki? – rozmowa na podstawie opowiadania H. Zdzitowieckiej. Rozwijanie
myślenia przyczynowo-skutkowego i umiejętności poprawnego wypowiadania się pod względem
logicznym i gramatycznym; poszerzanie słownika dzieci o wyrazy: górnik, kopalnia.
5. „Do czego służy węgiel?” – zabawa badawcza. Rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci; rozwija
nie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji; poznanie fizycznych właściwości węgla.
„Wagoniki z węglem” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Rozwijanie poprawnej reakcji na sygnał
dźwiękowy; dostosowywanie ruchu do tempa sygnału.
6. „Kupujemy węgiel” – zabawa dydaktyczna z dominem. Doskonalenie umiejętności dodawania;
rozwijanie umiejętności różnicowania stron prawej i lewej. „Przejdź na drugą stronę” – zabawa
ruchowa. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się zgodnie z porą
roku; rozwijanie odporności dzieci.
8. „Rysunki zaklęte w kamieniu” – praca plastyczna. Rozwijanie wyobraźni twórczej; poszerzanie
doznań sensorycznych.
9. „Górnik przy pracy” – zabawy muzyczne. Kształtowanie wrażliwości dzieci na zmiany agogiczne,
dynamiczne i artykulacyjne w muzyce.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się
do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Spotkanie z dinozaurami

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw, do korzy
stania z książek i wydawnictw encyklopedycznych dla dzieci; porządkowanie miejsca zabawy po jej
zakończeniu. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Spacer Dinka” – zabawa logopedyczna; rozwijanie koncentracji uwagi; usprawnianie pracy narzą-dów mowy; doskonalenie umiejętności kontrolowania swoich ruchów.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 12 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie co
dziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Spotkanie z dinozaurami” – rozmowa z dziećmi. „Dinozaur łapie” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Rozwijanie szybkości i orientacji w przestrzeni.
5. „Mój Dinek” – zabawa plastyczna. Doskonalenie sprawności manualnej i wyobraźni twórczej dzieci. „Przejście po zwalonej kłodzie” – zabawa z elementem równowagi. Rozwijanie koordynacji
ruchowo-wzrokowej dzieci.
6. „Stado dinozaurów” – zabawa matematyczna. Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmo
wania na konkretach. Praca z K3., 8 – rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej dzieci.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się zgodnie z porą
roku; rozwijanie odporności dzieci.
8. „Jajko na transporterze” – zabawa ruchowa. Rozwijanie zręczności i sprawności rąk dzieci. „Złóż
obrazek” – doskonalenie percepcji wzrokowej dzieci.
9. „Płoszenie praptaków” – zabawa rytmiczna. Uwrażliwianie dzieci na akcent muzyczny; rozwijanie
percepcji słuchowej.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się
do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

U jaskiniowców

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw, do korzy
stania z książek i wydawnictw encyklopedycznych dla dzieci; porządkowanie miejsca zabawy po jej
zakończeniu. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Pogadanka z jaskiniowcem” – zabawa słuchowa. Doskonalenie syntezy słuchowej dzieci. „Kamienne
figurki” – zabawa pobudzająco-hamująca. Rozwijanie umiejętności szybkiego zatrzymywania się
i reagowania na sygnały N.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 12 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie co
dziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Jak mieszkali jaskiniowcy?” – rozmowa z dziećmi na podstawie ilustracji. Rozwijanie umiejętności
wypowiadania się na temat ilustracji w sposób poprawny logicznie i gramatycznie; rozbudzanie
zainteresowania przeszłością człowieka. „Polowanie na mamuta” – zabawa bieżna. Rozwijanie
szybkości i zwinności dzieci.
5. „Wszystko gra” – zabawa twórcza. Rozwijanie wyobraźni muzycznej dzieci oraz kreatywności
w tworzeniu. „Jaskiniowa zabawa” – zabawy muzyczne. Rozwijanie koncentracji uwagi i poczucia
rytmu; kształtowanie umiejętności realizowania wartości nutowych (półnuta, ćwierćnuta i ósemka).
6. „W labiryncie” – praca z ZG, 34 – doskonalenie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej;
usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej i percepcji wzrokowej.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się zgodnie z porą
roku; rozwijanie odporności dzieci.
8. „Malowidła na ścianach jaskini” – zabawa plastyczna. Zapoznanie z nową techniką; rozwijanie
swobody twórczej u dzieci.
9. „Powódź” – zabawa ze wspinaniem. Usprawnianie zwinności i umiejętności bezpiecznego wspinania się na krzesełko. „U jaskiniowców” – rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat
obrazka; doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas opowiadania historyjki obrazkowej.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się
do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Mali archeolodzy

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw, do ko
rzystania z książek i wydawnictw encyklopedycznych dla dzieci; porządkowanie miejsca zabawy
po jej zakończeniu. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Marsz archeologów” – zabawa rytmiczno-ruchowa. Rozwijanie poczucia rytmu; ilustrowanie rytmu ruchem.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 12 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie co
dziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Archeolog – kto to taki?” – rozmowa z dziećmi. Pobudzanie myślenia u dzieci; kształtowanie
umiejętności tworzenia definicji na podstawie pojęcia. „Mali archeolodzy” – zabawa orientacyj
no-porządkowa. Doskonalenie szybkiej reakcji na sygnał; rozwijanie umiejętności tworzenia zbio
rów sześcioelementowych; zachęcanie do współpracy w zespole.
5. „Odkrywamy sześć” – zabawy matematyczne. Usprawnianie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi; rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania na zbiorach
zastępczych.
6. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2 – rozwijanie szybkości, zwinności i celności oraz umiejętności współpracy w parach lub grupie, wpajanie zasad fair play.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się zgodnie z porą
roku; rozwijanie odporności dzieci.
8. Praca z K3., 9 – usprawnianie spostrzegawczości i umiejętności przeliczania; rozwijanie umiejętności odzwierciedlania liczebności zbiorów na zbiorach zastępczych, ozdabianie cyfry 6, porządkowanie zbiorów. „Przesuwanie mumii” – zabawa siłowa. Rozwijanie umiejętności współpracy
w małym zespole.
9. „Mali archeolodzy” – zabawa badawcza. Poszerzanie doznań sensorycznych dzieci. „Co znalazłem
na wykopaliskach” – zabawa dydaktyczna. Usprawnianie pamięci wzrokowej.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się
do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Luty

2.KARNAWAŁ

Wesoły karnawał

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw, do
korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Rośnij, baloniku” – zabawa oddechowa. Wydłużanie fazy wydechowej. „Balon – podłoga” – zabawa ruchowo-słuchowa. Nabywanie umiejętności różnicowania głosek b, p.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 11 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Bal karnawałowy – rozmowa na temat pojęcia karnawał na podstawie opowiadania i ilustracji.
Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania; poszerzanie słownika czynnego dzieci; uspraw
nianie umiejętności określania kierunków na kartce i w przestrzeni. „Balon” – zabawa orientacyj
no-porządkowa. Doskonalenie umiejętności planowego poruszania się w przestrzeni oraz szyb
kiego reagowania na sygnał.
5. „Tropimy głoskę n” – zabawy słuchowe z wykorzystaniem K. Słuchanie piosenki, śpiew z jednoczesnym wodzeniem po śladzie, rysowanie w tunelu i samodzielnie. „Lodowe figury” – zabawa pobudzająco-hamująca. Kształtowanie umiejętności kontrolowania swoich ruchów.
6. „Wesoły Pan Karnawał” – praca plastyczna. Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wycinanie i naklejanie, rozwijanie wyobraźni dziecięcej. „Kto przed tobą” – zabawa w kole. Poszerzanie do
znań sensorycznych dzieci.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – wzmacnianie odporności dzieci poprzez codzienne zabawy
na świeżym powietrzu.
8. „Balonowy taniec” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz umiejętności szybkiego orientowania się w przestrzeni. Praca z ZG, 33 – rozwijanie
logicznego myślenia. „Baloniki” – zabawa naśladowcza. Ćwiczenia oddechowe połączone z wy
powiadaniem głoski, rozwój dużej motoryki.
9. „Serpentyny-ślimaczki” – praca plastyczna. Rozwijanie sprawności manualnej poprzez naklejanie drobnych elementów i cięcie po łuku. „Tańczące serpentyny” – zabawa oddechowa. Wydłużanie
fazy wydechowej i wyrównywanie oddechu u dzieci.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Karnawałowe tańce

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw, do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „W karnawale” – zabawa muzyczno-ruchowa. Rozwijanie kreatywności dzieci; doskonalenie kon
centracji uwagi na czynnościach wykonywanych przez drugą osobę. „Przejdź na drugą stronę”
– zabawa z elementem skoku. Kształtowanie analizy i syntezy wzrokowej na materiale literowym;
rozwijanie skoczności dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 11 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Karnawał – rozmowa na podstawie wiersza H. Rżysko-Jamrozik i doświadczeń dzieci. Doskonalenie pamięci słuchowej dzieci; rozwijanie umiejętności budowania krótkiej, poprawnej logicznie i gramatycznie odpowiedzi na pytanie; „Znajdź taki sam” – zabawa rozwijająca percepcję wzrokową.
Ćwiczenie percepcji wzrokowej na materiale literowym – czytanie globalne wyrazu bal. „Wróble
na balu” – zabawa z elementem podskoku. Rozwijanie skoczności i szybkiego reagowania na sygnał.
5. Przedszkolna samba – osłuchanie z piosenką. Rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowo-słuchowej podczas zabaw z balonami; uwrażliwianie dzieci na budowę utworu muzycznego; doskonalenie pamięci słuchowej podczas nauki słów i melodii piosenki; rozwijanie percepcji słuchowej
dzieci.
6. „Coś na n” – zabawa z wykorzystaniem W.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci poprzez codzienne zabawy na
świeżym powietrzu.
8. Praca z K3., 5 – doskonalenie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni oraz
rysowania po śladzie; usprawnianie percepcji wzrokowej podczas wyszukiwania odpowiednich figur
geometrycznych. „Spacer z karnawałem” – zabawa rytmiczno-ruchowa – rozwijanie umiejętności
tworzenia rytmu i realizowania go za pomocą ruchu.
9. „Wyścig węży” – zabawa ruchowa. Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się
do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Karnawałowe tańce
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw, do
korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. Przedszkolna samba – utrwalenie słów i melodii piosenki. Kształtowanie umiejętności ładnego
śpiewu i kontrolowania natężenia głosu; zachęcanie dzieci do solowego śpiewu. „Tańczą ręce,
tańczą nogi” – zabawa ruchowa przy muzyce. Rozwijanie koordynacji ruchowej i umiejętności
kontrolowania ruchów wykonywanych jedynie określoną częścią ciała.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 11 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Dziki taniec – rozmowa na podstawie wiersza D. Gellner. Doskonalenie pamięci słuchowej i kon
centracji uwagi na czytanym tekście literackim; rozwijanie umiejętności budowania zdań podczas
udzielania odpowiedzi. „Szkoła tańca” – nauka kroku podstawowego samby. Kształtowanie koordynacji ruchowo-wzrokowo-słuchowej; rozwijanie wyczucia rytmu i tempa podczas tańca.
5. „Kto szybciej wróci” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Rozwijanie umiejętności szybkiego po
ruszania się zgodnie z wyznaczonym kierunkiem; wdrażanie do dokładnego wykonywania zadań.
6. Praca z K3., 6 – rozwijanie umiejętności przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, posługiwania się pojęciami największy, najmniejszy; kształtowanie sprawności grafomotorycznej dzieci.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie odporności dzieci poprzez codzienne zabawy na
świeżym powietrzu.
8. „Tańcem malowane” – zabawa muzyczno-plastyczna. Rozwijanie u dzieci koordynacji wzrokowo–ruchowej podczas kreślenia spirali; rozwijanie sprawności manualnej podczas wycinania i naklejania. „Lodowe figury” – zabawa pobudzająco-hamująca. Kształtowanie umiejętności kontrolowania
swoich ruchów.
9. „Serpentyna” – zabawa rytmiczna. Usprawnianie percepcji słuchowej dzieci; kształtowanie umiejętności odczytywania informacji przedstawionej w sposób symboliczny. „Brazylijski karnawał” – zabawa taneczna. Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej; utrwalenie kroku podstawowego samby.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie

Stroje karnawałowe

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw, do
korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Karnawałowe maski” – rozmowa na podstawie zdjęć. Rozwijanie umiejętności komunikatywnego
przekazywania informacji, wyrażania swoich odczuć, dostrzegania różnic i podobieństw przedmiotów; doskonalenie analizy i syntezy słuchowej oraz pamięci wzrokowej. „Maski” – zabawa pobudzająco-hamująca. Doskonalenie umiejętności kontrolowania swoich ruchów; rozwijanie kreatywności
dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 11 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Karnawałowe przebrania” – rozwiązywanie zagadek. Doskonalenie umiejętności tworzenia po
jęcia na podstawie definicji; czytanie globalne wyrazów; rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
„Uciekaj, myszko” – zabawa ruchowa w kole. Kształtowanie koordynacji ruchowo-wzrokowo-słuchowej; doskonalenie szybkiej reakcji; wdrażanie do przestrzegania reguł zabawy.
5. „Maska karnawałowa” – praca plastyczna z wykorzystaniem elementów z W. Rozwijanie kreatywności dzieci; doskonalenie sprawności manualnej podczas wypychania, naklejania drobnych elementów, przewlekania; kształtowanie dbałości o estetyczny wygląd pracy.
6. Przejście do sali balowej” – zabawa ruchowa. Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
„Bilet na bal” – zabawa słuchowa. Usprawnianie syntezy słuchowej.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci poprzez codzienne zabawy
na świeżym powietrzu.
8. „Wróble na dachu” – zabawa z elementem podskoku. Rozwijanie skoczności i szybkiego reagowania na sygnał. „Gimnastyka buzi i języka” – usprawnianie pracy języka i warg.
9. „Lodowe figury” – zabawa pobudzająco-hamująca. Kształtowanie umiejętności kontrolowania
swoich ruchów. Karnawał – nauka wiersza na pamięć. Rozwijanie pamięci słuchowej.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się
do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Zabawa karnawałowa

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw, do
korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Jaka to melodia?” – zagadki słuchowe. Rozwijanie percepcji słuchowej dzieci. „Przedszkolna samba” – zabawa ruchowa przy muzyce. Rozwijanie percepcji wzrokowej i koordynacji ruchowej dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 11 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Karnawał – rozmowa na podstawie wiersza M. Brykczyńskiego. Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem tekstu literackiego; rozwijanie koncentracji uwagi. „Projektujemy strój na
bal” – zabawa twórcza. Rozwijanie pomysłowości i kreatywności dzieci; wprowadzanie atmosfery
radości związanej z możliwością przebierania się.
5. „Karnawałowe szaleństwo” – pokaz mody. Zachęcanie dzieci do prezentowania siebie i swoich
dzieł, przezwyciężania nieśmiałości, rozwijanie pewności siebie.
6. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2 – rozwijanie szybkości, zwinności i celności oraz umiejętności współpracy w parach lub grupie; wpajanie zasad fair play.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci poprzez codzienne zabawy
na świeżym powietrzu.
8. „Bal przebierańców” – wytwarzanie miłej i przyjaznej atmosfery wspólnej zabawy; czerpanie radości z przygotowań i zabawy; doskonalenie umiejętności planowania i wykonywania zaplanowanych zadań.
9. „Karnawałowa zabawa” – usprawnianie percepcji wzrokowej dzieci z wykorzystaniem ilustracji
z Wielkiej Księgi Tropicieli.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Luty

  1. NASZE ULUBIONE BAŚNIE

W teatrze

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw konstrukcyjnych z różnorodnymi klockami; wykorzystanie budowli do dalszych zabaw; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Zakładamy maski” – zabawa pantomimiczna. Rozwijanie kreatywności, umiejętności wyrażania
emocji za pomocą pantomimy; zachęcanie do przezwyciężania nieśmiałości.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 11 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Teatr – rozmowa z dziećmi inspirowana treścią wiersza E. Skarżyńskiej i ilustracjami. Poszerzanie
słownika czynnego dzieci o pojęcia dotyczące teatru; doskonalenie umiejętności wypowiadania
się w sposób logiczny i zrozumiały. „Przynieś taki sam…” – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie
pamięci wzrokowej na materiale literowym; rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
5. „W karecie” – zabawa bieżna. Doskonalenie umiejętności bezpiecznego współdziałania w małych
zespołach podczas zabaw. „Paluszkowe kukiełki” – zabawa plastyczna. Kształtowanie sprawności
manualnej podczas obrysowywania, składania i cięcia; rozwijanie umiejętności wykonywania pra
cy zgodnie z instrukcją.
6. Swobodna zabawa w małych zespołach – rozwijanie umiejętności prowadzenia prostych dia
logów; pobudzanie wyobraźni dzieci. „Teatrzyk Paluszek zaprasza” – zabawa tematyczna.
Rozwijanie umiejętności planowania i działania według planu; zachęcanie dzieci do planowania
i organizowania wspólnych zabaw tematycznych; kształtowanie umiejętności właściwego za
chowania się podczas spektaklu.
7. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola.
8. Praca z K3., 1 – doskonalenie umiejętności różnicowania pojęć coraz większe, coraz mniejsze;
usprawnianie logicznego myślenia. „Król Lul” – zabawa pantomimiczna. Kształtowanie umiejętności przekazywania informacji w pantomimie.
9. „Co do czego?” – zabawa dydaktyczna. Kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów; rozwija
nie umiejętności argumentowania swoich wyborów.
10. „Marionetka” – zabawa ruchowa. Rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej; reagowanie na sygnał dźwiękowy; kształtowanie pamięci ruchowej.

Każdy lubi bajki

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw konstrukcyjnych z różnorodnymi klockami; wykorzystanie budowli do dalszych zabaw; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Moja ulubiona książka z bajkami” – rozmowa z dziećmi. Rozwijanie umiejętności wypowiadania
się na bliskie sobie tematy; doskonalenie umiejętności słuchania w skupieniu czytanego tekstu;
wyrabianie nawyku właściwego obchodzenia się z książką – odkładanie na wyznaczone miejsce;
zachęcanie do przezwyciężania nieśmiałości.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 11 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. O bajkach – rozmowa z dziećmi. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się; poszerzanie słowni
ka czynnego dzieci. „Spacer królewny i królewicza” – zabawa ruchowa. Kształtowanie prawidłowej
postawy podczas chodzenia; rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na niepowodzenia.
5. „Wyprawa na Szklaną Górę” – zabawy ruchowo-słuchowo-wzrokowe. Rozwijanie percepcji słuchowej dzieci; doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.
6. Zabawy w kącikach tematycznych – zachęcanie dzieci do oglądania książek z bajkami; kształtowanie nawyku kontrolowania czystości rąk przed wzięciem książki oraz odkładania książek na półkę
po zakończeniu oglądania.
7. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola.
8. „Bajeczka” – masaż. Rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej; zachęcanie do przezwyciężania niechęci przed dotykiem rówieśników; doskonalenie dużej motoryki.
9. „Raz, dwa, trzy, czarownica patrzy” – zabawa ruchowa pobudzająco-hamująca. Rozwijanie szybkiej reakcji na sygnał; kształtowanie umiejętności panowania nad ruchami ciała. „Co do czego?”–zabawa dydaktyczna. Kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów; rozwijanie umiejętności
argumentowania swoich wyborów.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

W teatrze cieni

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw konstrukcyjnych z różnorodnymi klockami; wykorzystanie budowli do dalszych zabaw; porządkowanie miejsca zabawy
po jej zakończeniu. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Podaj tytuł” – rozwiązywanie zagadek. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz
tworzenia pojęcia na podstawie definicji.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 11 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Teatrzyk cieni – rozmowa na podstawie wiersza R. Przymusa i pokazu N. Poszerzanie słownika
czynnego dzieci o pojęcia dotyczące teatru; kształtowanie wyobraźni podczas zabaw ze światłem
i cieniem; doskonalenie umiejętności wypowiadania się w sposób logiczny i zrozumiały. „Cienie”
– zabawa naśladowcza. Doskonalenie koncentracji uwagi na czynnościach wykonywanych przez
drugą osobę; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
5. Praca z K3., 2 – rozwijanie percepcji wzrokowo-słuchowej oraz spostrzegawczości; czytanie globalne; dorysowywanie brakujących elementów. „Figurki” – zabawa pobudzająco-hamująca, doskonalenie umiejętności szybkiego zatrzymywania się na sygnał.
6. „Wybierz obrazek” – zabawa dydaktyczna. Kształtowanie umiejętności definiowania poprzez
klasyfikację, określanie cech; usprawnianie przeliczania; doskonalenie umiejętności wykonywania
pracy zgodnie z instrukcją.
7. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – rozwijanie inwencji twórczej podczas swobodnych
zabaw z wykorzystaniem elementów do teatrzyku cieni. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola.
8. „Postacie z mojej bajki” – wykonanie sylwet do teatrzyku cieni. Rozwijanie sprawności manualnej
podczas rysowania i cięcia oraz klejenia. „Wybieramy władcę” – zabawa ruchowa. Wdrażanie do
trzymania prawidłowej postawy podczas chodzenia.
9. „Cieniowane przedstawienie” – zabawa w teatr. Rozwijanie umiejętności planowania i działania
według planu; zachęcanie dzieci do planowania i organizowania wspólnych zabaw tematycznych;
kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się podczas spektaklu.
10. Praca z Wielką Księgą Tropicieli – w teatrze. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – rozwijanie inwencji twórczej podczas swobodnych zabaw z wykorzystaniem elementów do teatrzyku
cieni.

Scenki z naszych ulubionych baśni

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw konstrukcyjnych z różno rodnymi klockami; wykorzystanie budowli do dalszych zabaw; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Kot w butach” – zabawa rozwijająca koncentrację. Doskonalenie umiejętności koncentrowania
uwagi na słuchanym tekście, rozwijanie pamięci słuchowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 11 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Bajkowa zgadywanka – słuchanie i dopowiadanie tekstu. Doskonalenie percepcji słuchowej oraz
wyobraźni dzieci.
5. „Koty i mysz” – zabawa z elementem czworakowania. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej; kształtowanie umiejętności kontrolowania ruchu.
6. „Kukiełki” – praca plastyczna. Usprawnianie mięśni dłoni i palców; rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci.
7. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola – wzmacnianie odporności dzieci poprzez codzienny
pobyt na świeżym powietrzu.
8. Praca z K3., 3 – rozwijanie spostrzegawczości oraz umiejętności logicznego myślenia. „Uciekaj,
myszko” – zabawa ze śpiewem. Usprawnianie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni oraz
umiejętności poruszania się w przestrzeni zgodnie z poleceniem.
9. „Mali aktorzy” – zabawa inscenizacyjna. Nabywanie umiejętności planowania i organizowania;
rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, rozwijanie kreatywności u dzieci.
10. „Liczymy głoski” – zabawa słuchowa. Doskonalenie umiejętności analizy głoskowej wyrazów trzy i czterogłoskowych. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Rozwijanie inwencji twórczej
podczas swobodnych zabaw.

Układamy baśń

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw konstrukcyjnych z różnorodnymi klockami; wykorzystanie budowli do dalszych zabaw; porządkowanie miejsca zabawy
po jej zakończeniu. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Rozgrzewka aktorów” – zabawa logopedyczna. Usprawnianie narządów mowy.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 11 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Bajka o bajce – rozmowa na podstawie tekstu G. Kasdepke. Doskonalenie umiejętności uważ-nego słuchania tekstu literackiego; dostrzeganie elementów fikcyjnych; poszerzanie czynnego
słownika dzieci. „Berek z rękawiczką” – zabawa ruchowa. Kształtowanie właściwej postawy pod
czas zabaw ruchowych.
5. „Bajkowymyślacze” – zabawa twórcza. Kształtowanie kreatywności dzieci; usprawnianie pamięci słuchowej; doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego.
6. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2 – rozwijanie szybkości, zwinności i celności oraz umiejętności współpracy w parach lub grupie; wpajanie zasad fair play.
7. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – rozwijanie inwencji twórczej podczas swobodnych
zabaw z wykorzystaniem elementów do teatrzyku cieni. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola.
8. „Moja ulubiona postać z bajki” – malowanie kredkami pastelowymi. Doskonalenie umiejętności
wypowiadania się w formach plastycznych; rozwijanie sprawności manualnej ręki wiodącej.
9. „Rób tak – nie rób tak” – zabawa ruchowa naśladowcza. Rozwijanie koordynacji ruchowej dzieci.
„List do rodziców” – zabawa językowa. Kształtowanie umiejętności przekazywania informacji, wy
powiadania się w sposób logiczny i poprawny gramatycznie.
10. „Bajkowe podchody” – konstruowanie gry-ściganki. Doskonalenie umiejętności współpracydzie
ci w zespole; wdrażanie do przestrzegania ustalonych wspólnie zasad gry. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – rozwijanie inwencji twórczej podczas swobodnych zabaw z wykorzysta
niem elementów do teatrzyku cieni

Styczeń

Tydzień 4:ZIMOWE ZABAWY

 

Zimowe ubrania

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – organizowanie zabaw tematycznych według pomy
słów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Co słychać na początku?” – zabawa słuchowa. Doskonalenie analizy słuchowej. „Wędrująca
śnieżka” – zabawa w kole. Rozwijanie zręczności i koordynacji ruchowej dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 10 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Taniec z termometrem – rozmowa na temat treści wiersza T. Śliwiaka. Kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem tekstów literackich.
5. „Zimowe ubranie dla Paka” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem W. Kształtowanie umiejętności dobierania ubrań stosownych do pogody i rodzaju aktywności, zachęcanie do prowadzenia
zdrowego stylu życia. „Zjeżdżamy na sankach” – zabawa ruchowa. Rozwijanie umiejętności ilustrowania muzyki ruchem; doskonalenie reakcji na sygnał.
6. „Jaka to głoska?” – zabawa słuchowa połączona z pracą w K2., 28 – kształtowanie słuchu fonematycznego poprzez różnicowanie głosek; utrwalanie kierunków na kartce; rozwijanie sprawności
wzrokowej dzieci.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się zgodnie z porą
roku. Zabawy na śniegu – lepienie bałwanów, wyścigi na sankach. Dokarmianie ptaków.
8. „Rzucamy śnieżkami” – zabawa ruchowa z elementem celowania. Doskonalenie celności dzieci;
kształtowanie umiejętności cierpliwego oczekiwania na swoją kolej.
9. „W zimowej szafie” – zabawa sensoryczna. Poszerzanie doznań sensorycznych dzieci; rozwijanie
wyobraźni.
10. „Na dnie zimowej szafy” – zabawa plastyczna. Wyrażanie swoich wyobrażeń w formie plastycznej. „Głoski chodzą jedna za drugą” – zabawa słuchowa. Kształtowanie umiejętności wyróżniania
po kolei głosek w słowie i ich przeliczania.

 

Bezpieczne zabawy

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – organizowanie zabaw tematycznych według pomy
słów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Kogo brakuje?” – zabawa w kole. Rozwijanie pamięci wzrokowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 10 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Nowe łyżwy Adama – słuchanie opowiadania J. Wasilewskiej i rozmowa na jego podstawie.
Rozwijanie umiejętności koncentrowania uwagi na treści opowiadania; rozwijanie umiejętności
budowania zdań logicznych i poprawnych gramatycznie.
5. „Bezpieczna zabawa” – zabawa ruchowa. Utrwalanie umiejętności ustawiania się w kole, rzędzie, szeregu. „Kodeks bezpiecznej zabawy” – burza mózgów, dywanik pomysłów. Rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia i przedstawiania swoich przemyśleń w formie plastycznej. „Woogie-boogie” – zabawa ruchowa do piosenki. Utrwalanie umiejętności różnicowania i podawania nazw kierunków w przestrzeni.
6. Praca z K2., 29 – rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się zgodnie z porą
roku. Zabawy na śniegu – lepienie bałwanów, wyścigi na sankach. Przestrzeganie zasad bezpiecz
nej zabawy.
8. „Zimowe zabawy” – zabawa ruchowa w formie historyjki. Rozwijanie koncentracji uwagi i koordynacji ruchowej dzieci.
9. Praca z ZG, 32 – rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej poprzez rysowanie linii
łamanych, falistych i pętli po śladzie.
10. „Po mojej prawej stronie jest…” – zabawa dydaktyczna. Utrwalanie umiejętności podawania pra
widłowych nazw kierunków w przestrzeni.

 

 

Moje ulubione zabawy na śniegu

 

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – organizowanie zabaw tematycznych według pomy
słów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Złap śnieżkę” – zabawa muzyczno-ruchowa.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 10 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Śnieżek – instrumentacja wiersza A. Frączek. Rozwijanie aktywności muzycznej dzieci. „Taniec fi
gurowy na lodzie” – zabawa taneczna. Kształtowanie umiejętności improwizowania poprzez ruch.
5. Praca z K2., 30 – rozwijanie spostrzegawczości oraz małej motoryki.
6. „Idziemy po śniegu” – zabawa. Doskonalenie szybkiej reakcji na sygnał dźwiękowy. „Moja ulubiona zabawa na śniegu” – malowanie palcami na niebieskim kartonie. Poszerzanie doznań sensorycznych; wyrażanie swoich spostrzeżeń w formie plastycznej.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się zgodnie z porą
roku. Zabawy na śniegu – lepienie bałwanów, wyścigi na sankach.
8. Rozwiązywanie zagadek – doskonalenie umiejętności tworzenia pojęcia na podstawie podanej
definicji.
9. „Robimy bałwanki” – zabawa plastyczna. Rozwijanie umiejętności wykonywania pracy według instrukcji słownej; usprawnianie umiejętności rozdawania po tyle samo, doskonalenie sprawności
manualnej dzieci.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 

Sporty zimowe

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – organizowanie zabaw tematycznych według pomy
słów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Zrób o jeden więcej” – zabawa ruchowa z liczeniem. Kształtowanie umiejętności dodawania.
„Wędrująca śnieżka” – zabawa w kole. Rozwijanie zręczności i koordynacji ruchowej dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 10 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Narty – słuchanie opowiadania R. Piątkowskiej. Wdrażanie do słuchania tekstów literackich
w skupieniu. Rozmowa na temat treści opowiadania – doskonalenie umiejętności budowania logicznych odpowiedzi na postawione pytania.
5. „Idziemy po śniegu” – zabawa ruchowa. Rozwijanie koordynacji ruchowej i szybkiej reakcji na sygnał dźwiękowy.
6. Praca z K2., 31 – liczebnik główny i porządkowy 5, rozwój myślenia matematycznego, przelicznie.
Zabawy ruchowe z elementem rywalizacji – doskonalenie sprawności fizycznej, orientacji w przestrzeni, koordynacji ruchowej, wzmacnianie odporności emocjonalnej na przegraną.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się zgodnie z porą
roku. Zabawy na śniegu – lepienie bałwanów, wyścigi na sankach.
8. „Zimowe sporty” – wypowiadanie się na temat obrazka z Wielkiej Księgi Tropicieli; poszerzanie
zasobu słownika czynnego dzieci; wdrażanie do przewidywania skutków zachowań i dokonywania oceny postępowania dzieci.
9. „Zjeżdżamy na sankach” – zabawa ruchowa. Rozwijanie umiejętności ilustrowania muzyki ruchem doskonalenia reakcji na sygnał.
10. „Lepienie bałwanków z plasteliny” – usprawnianie pracy dłoni i palców, wzmacnianie mięśni dłoni. „Bezpieczna zabawa” – zabawa ruchowa. Doskonalenie szybkiej reakcji na sygnał; utrwalanie umiejętności ustawiania się zgodnie z poleceniem N.

Zimowa olimpiada

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – organizowanie zabaw tematycznych według pomy
słów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Jak nazywa się?” – zabawa słownikowa. Pobudzanie aktywności słowotwórczej dzieci; poszerza
nie słownika czynnego.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 10 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Narciarze, łyżwiarze, hokeiści” – zabawa rytmiczna. Kształtowanie percepcji słuchowej i umiejętności różnicowania rytmu 2-, 3- i 4-miarowego.
5. Praca z K2., 32 – rozwijanie pamięci wzrokowej dzieci i sprawnego posługiwania się nożyczkami.
6. „Wyścig saneczkarzy” – zabawa ruchowa z elementem rywalizacji. Doskonalenie umiejętności
współpracy w parach; rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
7. „Zimowe zmagania” – układanie gry. Doskonalenie umiejętności planowania, mierzenia i przeliczania oraz dodawania; rozwijanie umiejętności pracy w zespole.
8. Spacer w najbliższej okolicy przedszkola. Podziwianie zimowego krajobrazu.
9. „Zimowa olimpiada” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9. Zwiększenie odporności na wpływ
niekorzystnych warunków atmosferycznych, podnoszenie sprawności fizycznej poprzez różnego
rodzaju gry i zabawy, umiejętność współpracy w grupie i parach.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Styczeń

Tydzień 3:BABCIA I DZIADEK

 

Dom rodzinny

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – organizowanie zabaw tematycznych według pomy
słów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról; zachęcanie do uczestniczenia w grach
stolikowych. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Szukam rodziny” – zabawa słuchowa. Rozwijanie percepcji słuchowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 10 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. W moim domu – rozmowa na podstawie wiersza E. Piotrowskiej i doświadczeń dzieci. Zachęcanie do swobodnych wypowiedzi na temat domu rodzinnego.
5. „Ojciec Wirgiliusz” – zabawa naśladowcza. Wdrażanie do koncentrowania uwagi na drugiej osobie; kształtowanie koordynacji ruchów. „Kto tutaj mieszka?” – zabawa słuchowa; doskonalenie
analizy i syntezy słuchowej.
6. „Tropimy głoskę b” – zabawy słuchowe z wykorzystaniem K. Słuchanie rymowanki, recytacja
z jednoczesnym wodzeniem po śladzie, rysowanie w tunelu i samodzielnie. „Ile kroków do domu?” – zabawa ruchowa. Kształtowanie umiejętności dodawania podczas zabawy z dwoma
kostkami; usprawnianie umiejętności przeliczania.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się zgodnie z porą
roku. Zabawy na śniegu – lepienie bałwanów, wyścigi na sankach. Dokarmianie ptaków.
8. „Mój dom rodzinny” – malowanie kredkami pastelowymi; zachęcanie do wyrażania własnych odczuć w formie plastycznej.
9. „Kto szybciej” – zabawa bieżna; doskonalenie umiejętności orientowania się w najbliższej przestrzeni.
10. U babci jest słodko – nauka na pamięć fragmentu wiersza W. Chotomskiej; doskonalenie pamięci słuchowej dzieci; zachęcanie do podejmowania wysiłku w celu sprawienia innym przyjemności

 

Zabawy z babcią i dziadkiem

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – organizowanie zabaw tematycznych według pomy
słów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról; zachęcanie do uczestniczenia w grach
stolikowych. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. U babci jest słodko – utrwalenie wiersza W. Chotomskiej; rozwijanie pamięci słuchowej dzieci;
wdrażanie do ładnej recytacji. „Zimowa poleczka” – zabawa taneczna. Doskonalenie umiejętności
poruszania się w przestrzeni zgodnie z krokami polki.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 10 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Babcia od bajek, dziadek od zagadek – osłuchanie z piosenką. Uwrażliwianie na budowę i rytm
piosenki. „Wróć do babci” – zabawa ruchowa. Rozwijanie orientacji przestrzennej; uwrażliwianie
na budowę piosenki. „Podaj dalej” – zabawa rytmiczna; rozwijanie poczucia rytmu i koordynacji
ruchowo-słuchowej. „Gra na instrumentach” – kształtowanie prawidłowego sposobu uderzania
pałeczką w bębenek; kształtowanie sprawności motorycznej rąk.
5. „Zabawy z dziadkiem i babcią” – rozmowa z dziećmi na podstawie ich doświadczeń na podany
temat; zachęcanie do wypowiedzi na bliskie dzieciom tematy.
6. „Wyścig ułanów” – zabawa ruchowa z wykorzystaniem szarf. Doskonalenie umiejętności współ-
pracy w zabawach ruchowych. „Coś na b” – zabawa z wykorzystaniem W.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się zgodnie z porą
roku. Zabawy na śniegu – lepienie bałwanów, wyścigi na sankach. Dokarmianie ptaków.
8. „Siała baba mak” – zabawa rozwijająca koordynację ruchowo-słuchowo-wzrokową i orientację
w przestrzeni. „Zabawy babci i dziadka” – oglądanie Wielkiej Księgi Tropicieli.
9. „Portret dziadka” – malowanie farbami. Rozwijanie spostrzegawczości dzieci oraz sprawności manualnej.
10. Babcia od bajek, dziadek od zagadek – nauka słów piosenki; usprawnianie pamięci słuchowej.

 

Upominki dla babci i dziadka

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – organizowanie zabaw tematycznych według pomy
słów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról; zachęcanie do uczestniczenia w grach
stolikowych. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. Babcia od bajek, dziadek od zagadek – utrwalenie piosenki, rozwijanie pamięci słuchowej dzieci;
wdrażanie do ładnej recytacji. „Razem mamy więcej” – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie umiejętności przeliczania i dodawania.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 10 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Dla babci – rozmowa na temat zbliżającego się Dnia Babci i Dnia Dziadka na podstawie wiersza
D. Gellner; uświadamianie dzieciom roli dziadków i babć w ich życiu.
5. Praca z K2., 27 – zabawa dydaktyczna, kształtowanie myślenia logicznego i umiejętności odczytywania symboli oraz kodowania cech; usprawnianie percepcji wzrokowej.
6. „Siała baba mak” – zabawa ruchowa ze śpiewem; doskonalenie orientacji przestrzennej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. „Kwiaty dla babci i dziadka” – wykonanie laurek; rozwijanie sprawności manualnej dzieci i umiejętności wykonywania czynności zgodnie z instrukcją.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się zgodnie z porą
roku. Zabawy na śniegu – lepienie bałwanów, wyścigi na sankach. Dokarmianie ptaków.
8. „Zrób tyle samo” – zabawa ruchowa; odzwierciedlanie liczby elementów za pomocą ruchu.
Dla babci – nauka wiersza D. Gellner; poszerzanie pamięci słuchowej dzieci.
9. „Ile kroków do domu?” – zabawa ruchowa. Usprawnianie umiejętności dodawania na kostkach.
„Zagadka dla dziadka” – zabawa słuchowa. Rozwijanie syntezy słuchowej na poziome głoski.
10. „Portret babci” – malowanie farbami. Rozwijanie sprawności manualnej; zwrócenie uwagi
na szczegóły

 

Upominki dla babci i dziadka

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – organizowanie zabaw tematycznych według pomy
słów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról; zachęcanie do uczestniczenia w grach
stolikowych. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. Utrwalanie wierszy i piosenek na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka – wytwarzanie atmo
sfery wyczekiwania na wyjątkowe wydarzenie.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 10 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Dla dziadka – rozmowa na temat dziadków na podstawie wiersza D. Gellner oraz doświadczeń
dzieci; uświadamianie dzieciom roli dziadków w ich życiu; podtrzymywanie więzi między członkami rodziny; zachęcanie do świętowania. „Zabawa z chustami” – zabawa ruchowa przy muzyce.
Rozwijanie swobody ruchów i improwizacji ruchowej.
5. „Upominki dla babci i dziadka” – wykonanie ramek na zdjęcia z W. Rozwijanie sprawności manualnej; zachęcanie dzieci do samodzielnego wykonywania upominków.
6. „Przyjęcie dla babci i dziadka” – zabawa dydaktyczna doskonaląca umiejętności przeliczania
i planowania. „Jawor, jawor” – zabawa ruchowa rozwijająca umiejętność współpracy; zapoznanie
z dawnymi zabawami.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się zgodnie z porą
roku. Zabawy na śniegu – lepienie bałwanów, wyścigi na sankach. Dokarmianie ptaków.
8. „Droga do domku” – zabawa ruchowa. Rozwijanie orientacji w przestrzeni, umiejętności odczytywania symboli i przeliczania.
9. Dla dziadka – nauka wiersza D. Gellner; poszerzanie zakresu pamięci słuchowej dzieci.
10. Zabawy ruchowo­słuchowo­wzrokowe do wiersza – kształtowanie koordynacji wzrokowo­ruchowo­słuchowej podczas rysowania kółek i pętli po śladzie i z pamięci.

 

Dzień Babci i Dziadka

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – organizowanie zabaw tematycznych według pomy
słów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról; zachęcanie do uczestniczenia w grach
stolikowych. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. Utrwalanie wierszy i piosenek na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka – wytwarzanie atmosfery wyczekiwania na wyjątkowe wydarzenie.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 10 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Zimowa olimpiada” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9 – podnoszenie sprawności fizycznej dzieci; kształtowanie odporności na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych,
rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i w parach.
5. „Niespodzianka dla babci i dziadka” – wykonanie tortu; kształtowanie umiejętności współdziałania i planowego wykonywania czynności; czerpanie radości z przygotowania poczęstunku.
6. „Zimowa kolorowanka” – praca plastyczna z W.
7. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
8. Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka – wdrażanie dzieci do świętowania i celebrowania świąt związanych z rodziną; podtrzymywanie więzi pomiędzy członkami rodziny i pokoleniami.
9. Wspólne zabawy dziadków z wnukami.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 

Styczeń

Tydzień 2: WSZĘDZIE BIAŁO

Co to jest śnieg?

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – organizowanie zabaw tematycznych według pomy
słów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Jakie kolory widzicie za oknem?” – koncentrowanie uwagi na wskazywanych elementach, poda
wanie nazw kolorów i ich pochodnych.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 9 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Woda – rozmowa z dziećmi na podstawie opowiadania. Budzenie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi i zmianami zachodzącymi w stanach skupienia, wyglądzie, właściwościach śniegu.
5. Zabawy ze śniegiem w ogrodzie przedszkolnym – stwarzanie okazji do odczuwania i obserwowania właściwości fizycznych i zmian śniegu podczas zabaw.
6. „Krąży kula” – zabawa w kole. Rozwijanie umiejętności koncentrowania uwagi i koordynacji ruchowej.
7. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
8. „Śniegowe kolory” – zabawa plastyczna. Rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni dzieci; wydłużanie fazy wydechowej podczas dmuchania przez słomkę.
9. „Śnieg i deszcz” – historyjka ruchowa, doskonalenie wyobraźni ruchowej i umiejętności pantomimicznych dzieci.
10. „Liczymy sylaby” – zabawa słuchowa. Rozwijanie umiejętności przeliczania sylab i pokazywania
ich liczby na zbiorach zastępczych. Obserwacja wyników doświadczenia. Zachęcanie dzieci do
wypowiadania się na temat obserwowanych zmian, dzielenia się swoimi uwagami i spostrzeżeniami.

 

Eksperymenty z wodą

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – organizowanie zabaw tematycznych według pomy
słów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Dołóż – zabierz” – rozwijanie sprawnego przeliczania, dokonywanie zmian poprzez dokładanie
i zabieranie, sprawdzanie, ile zostało.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 9 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Kropelki i sopelki – rozmowa na podstawie wiersza H. Zdzitowieckiej. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
5. „Mali naukowcy” – zabawa badawcza. Budzenie ciekawości poznawczej dzieci, rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwowanych zmian, przewidywanie skutków. „Sopelki”– zabawa pobudzająco-hamująca. Rozwijanie umiejętności prawidłowego reagowania na sygnał.
6. „Tropimy głosę y” – zabawy słuchowe z wykorzystaniem K. Słuchanie rymowanki, recytacja z jednoczesnym wodzeniem po śladzie, rysowanie w tunelu i samodzielnie.
7. Spacer po okolicy przedszkola – wzmacnianie odporności fizycznej dzieci, rozwijanie chęci pomagania innym.
8. „Dokończ rytm” – zabawa z rytmami. Usprawnianie logicznego myślenia i umiejętności zilustro
wania rytmu obrazkowego za pomocą ruchu. „Coś kończącego się na y” – zabawa z wykorzysta
niem W.
9. „Przygoda kropelki” – zabawa plastyczna. Rozwijanie wyobraźni twórczej u dzieci.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 

Śniegowe gwiazdki

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – organizowanie zabaw tematycznych według pomy
słów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Polowanie na głoskę p” – zabawa słuchowa. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej; rozwijanie
celności. Rozmowa przed kalendarzem – utrwalanie nazw miesięcy i dni tygodnia.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 9 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Biała gwiazdka – rozmowa na temat pochodzenia i kształtów płatków śniegu na podstawie ilustracji, obserwacji i wiedzy dzieci oraz tekstu T. Kubiaka. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; zachęcanie do obserwowania zjawisk przyrodniczych, fizycznych, rozwijanie ciekawości
poznawczej dzieci.
5. „Śnieżynki” – zabawa ruchowa. Kształtowanie wyobraźni i orientacji przestrzennej. „Zimowa
poleczka” – zabawa taneczna do piosenki. Rozwijanie umiejętności wykonywania świadomych
ruchów; doskonalenie koordynacji ruchowo-wzrokowo-słuchowej; zapoznanie z krokiem podstawowym polki.
6. Praca z K2., 24 – rytmy; łączenie rzeczy, których nazwy brzmią tak samo.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym według pomysłu N. – kształtowanie odporności fizycznej
podczas codziennych zabaw na świeżym powietrzu.
8. „Śnieżynka” – praca plastyczna. Rozwijanie umiejętności cięcia papieru po wyznaczonej linii oraz
wykonywania instrukcji słownej.
9. „Pudło z gwiazdkami” – zabawa dydaktyczna. Usprawnianie umiejętności przeliczania, porówny
wania liczebności zbiorów.
10. „Gwiazdki” – rozwijanie inwencji twórczej dzieci.

 

Kto lubi zimę?

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – organizowanie zabaw tematycznych według pomy
słów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Zimowa poleczka” – zabawa taneczna do piosenki. Utrwalenie kroków polki. Rozmowa przed
kalendarzem – utrwalanie nazw miesięcy i dni tygodnia.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 9 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Kto i dlaczego może lubić zimę?” – rozmowa na podstawie doświadczeń dzieci. Rozwijanie
umiejętności argumentowania i swobodnego wypowiadania się w sposób logiczny; rozwijanie
umiejętności tworzenia pojęcia na podstawie jego definicji.
5. „Radosna zima” – zabawa naśladowcza. Doskonalenie umiejętności pantomimicznych. „Głodnefoki” – zabawa matematyczna. Nauka rozdzielania i rozdawania po tyle samo.
6. Praca z ZG, 30 – „Witrażowy bałwan”. Doskonalenie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej;rozwijanie spostrzegawczości.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
8. „Biały misio wkoło chodzi” – zabawa muzyczno-ruchowa. Rozwijanie wrażliwości słuchowej
dzieci.
9. „Znudzony niedźwiedź” – gimnastyka buzi i języka. Usprawnianie aparatu mowy. „Dołóż wyraz” –utrwalanie umiejętności rozwijania wypowiedzi.
10. „Dzieci chodzą po wysokim śniegu” – zabawa ruchowa. Rozwijanie koordynacji ruchowej dzieci

 

Kraina, gdzie zawsze jest biało

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – organizowanie zabaw tematycznych według pomy
słów dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Podawanie jajka” – rozwijanie koncentracji uwagi. Rozmowa przed kalendarzem – utrwalanie
nazw miesięcy i dni tygodnia.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 9 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Eskimos – słuchanie wiersza T. Jabłońskiego. Kształtowanie umiejętności koncentrowania uwagi
na treści wiersza; dostrzeganie elementów humorystycznych.
5. „Bieguny” – rozwijanie zainteresowań innymi krainami geograficznymi, wyglądem zwierząt, sposobem ich życia. Praca z Wielką Księgą Tropicieli – rozwijanie orientacji w przestrzeni; rozróżnia
nie biegunów.
6. Praca z K2., 25 – wprowadzenie liczebnika głównego i porządkowego 4, tworzenie zbiorów czteroelementowych przez dopełnianie; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat obrazka;ozdabianie cyfry 4 i dorysowywanie elementów.
7. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 8 – rozwijanie twórczego myślenia, zachęcanie do zaangażowania w wykonywaniu zadań ruchowych wyznaczonych przez N. Wdrażanie do przestrzegania
zasad zabawy. Wizyta w ogrodzie przedszkolnym – uzupełnianie pokarmu w karmniku.
8. Praca z ZG, 31 – rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej podczas rysowania po śladzie.
9. „Pieski na spacer” – zabawa ruchowa. Wdrażanie do koncentrowania uwagi na drugiej osobie;
rozwijanie koordynacji ruchowej podczas czworakowania.
10. „Pingwin” – zabawa muzyczno-ruchowa. Rozwijanie pamięci ruchowej podczas wykonywania ruchów naśladowczych. „Pingwinek” – płaskie origami z koła. Doskonalenie sprawności manualnej
i umiejętności rozmieszczania elementów na ograniczonej przestrzeni.

 

Styczeń

Tydzień 1: SKOK W NOWY ROK


Jak wita się Nowy Rok na świecie?

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – wdrażanie dzieci do stosowania zwrotów grzecznościowych w odniesieniu do rówieśników i osób dorosłych. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Przygoda iskierki” – pobudzanie myślenia kreatywnego; kształtowanie umiejętności budowania
logicznej wypowiedzi.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 9 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Noworoczne życzenia – rozmowa z dziećmi na temat nocy sylwestrowej na podstawie wiersza
T. Chwastek-Latuszkowej, obrazków i doświadczeń dzieci; rozwijanie zainteresowania zjawiskami
społecznymi i kulturowymi; zachęcanie do swobodnych wypowiedzi na podstawie własnych do-
świadczeń.
5. „Zegary” – zabawa rytmiczno-ruchowa. Kształtowanie umiejętności różnicowania tempa i utrzy
mania rytmu.
6. „Marzenia na Nowy Rok” – malowanie na dużej powierzchni, wyzwolenie uczucia radości, swobody bez ograniczeń, rozwijanie naturalnej ekspresji ruchowej dzieci.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – lepienie ze śniegu wymyślonych postaci.
8. „Do czego to służy” – poszerzanie wiedzy na temat przedmiotów służących do odmierzania
czasu; rozwijanie mowy czynnej. „Wskazówka zegara” – zabawa ruchowa z elementem podskoku.
Kształtowanie zwinności i skoczności.
9. Praca z ZG, 29 – doskonalenie spostrzegawczości i sprawności grafomotorycznej podczas ryso
wania linii po śladzie.
10. „Rebusy” – zabawa słuchowa. Kształtowanie analizy i syntezy słuchowej oraz logicznego myślenia

 

Stary Rok – Nowy Rok

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – wdrażanie dzieci do stosowania zwrotów grzecznościowych w odniesieniu do rówieśników i osób dorosłych. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Ułóż tak samo” – zabawa matematyczna, kształtowanie pamięci wzrokowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 9 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Bajka o Starym i Nowym Roku – słuchanie wiersza L. J. Kerna; rozwijanie umiejętności słuchania
tekstów literackich w skupieniu; rozmowa na temat treści wiersza – doskonalenie umiejętności
logicznego odpowiadania na postawione pytania.
5. „Chodzimy jak…” – zabawa ruchowa. Kształtowanie umiejętności naśladowczych i pantomimicznych dzieci.
6. „Tropimy głoskę p”– zabawy słuchowe z wykorzystaniem K. Słuchanie piosenki, śpiew z jedno
czesnym wodzeniem po śladzie, rysowanie w tunelu i samodzielnie.
7. Spacer w okolicy przedszkola – rozwijanie umiejętności obserwacji, usprawnianie liczenia.
8. „Kto jest naj…?” – zabawa dydaktyczna. Utrwalanie umiejętności rozumienia i posługiwania się
pojęciami: najmłodszy, najstarszy, najwyższy, najniższy.
9. „Szlaczki” – zabawa ruchowa. Dostrzeganie prawidłowości w tworzonym rytmie; doskonalenie
umiejętności orientowania się w przestrzeni, obserwacja położenia elementów w przestrzeni,
nabywanie umiejętności szybkiego ustawiania się w szeregu.
10. „Coś na p” – zabawa z wykorzystaniem W.

 

Karuzela pór roku

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – wdrażanie dzieci do stosowania zwrotów grzecznościowych w odniesieniu do rówieśników i osób dorosłych. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Pory roku” – zabawa ruchowa. Rozwijanie szybkości reakcji na sygnał; rozwijanie umiejętności
tworzenia zbiorów czteroelementowych.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 9 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Nowy Rok – słuchanie wiersza H. Bechlerowej. Rozmowa z dziećmi na podstawie ilustracji i treści wiersza; rozbudzanie ciekawości zmianami zachodzącymi w przyrodzie w poszczególnych porach roku.
5. „Koło pór roku” – ułożenie koła pór roku z W. Rozwijanie logicznego myślenia; dostrzeganie ciągłego następstwa pór roku.
6. Pory roku – osłuchanie z piosenką. Kształtowanie pamięci słuchowej podczas nauki słów i melodii
piosenki; doskonalenie koordynacji i pamięci ruchowo-słuchowej; kształcenie poczucia rytmu;
wyrabianie umiejętności akompaniowania na trójkącie.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym według pomysłu N.
8. Praca z K2., 22 – utrwalanie wiedzy na temat charakterystycznych cech pór roku; rozwijanie logicznego myślenia.

9. „Cztery pory roku” – praca z Wielką Księgą Tropicieli.
10. „Parasole pór roku” – zabawa plastyczna. Rozwijanie sprawności manualnej podczas wydzierania
i nalepiania. Nauka słów pierwszej i drugiej zwrotki piosenki Pory roku – poszerzanie pamięci
słuchowej dzieci.

Karuzela miesięcy

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – wdrażanie dzieci do stosowania zwrotów grzecznościowych w odniesieniu do rówieśników i osób dorosłych. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Dokończ słowo” – zabawa słuchowa. Kształtowanie syntezy słuchowej i kreatywnego myślenia.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 9 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Baśń o dwunastu miesiącach – rozmowa na temat opowiadania; rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem; wdrażanie do udzielania logicznej odpowiedzi na postawione pytanie.
5. „Wróć na swoje miejsce” – zabawa ruchowa. Kształtowanie orientacji w przestrzeni, szybkiego
i bezpiecznego poruszania się w przestrzeni.
6. „Karuzela miesięcy” – wykonanie karuzeli miesięcy; uświadamianie dzieciom następstwamiesię-
cy; wdrażanie do posługiwania się nazwami miesięcy.
7. „Karuzela” – zabawa ruchowa. Rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej. Pory roku
– nauka trzeciej zwrotki piosenki. Usprawnianie pamięci słuchowej dzieci. Zabawy w ogrodzie
przedszkolnym – rozwijanie odporności i sprawności fizycznej dzieci; czerpanie radości ze wspólnych zabaw na powietrzu.
8. „Kraina Ka” – zabawa słuchowa. Doskonalenie syntezy słuchowej dzieci.
9. „Baloniki” – zabawa z balonami. Wydłużanie fazy wydechowej; kształtowanie koordynacji rucho
wo-słuchowo-wzrokowej; swobodna twórczość plastyczna.
10. „Karuzela z miesiącami” – zabawa w kole. Usprawnianie umiejętności koncentrowania uwagi na
osobie i sygnale; utrwalanie nazw miesięcy

 

Karuzela dni tygodnia

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – wdrażanie dzieci do stosowania zwrotów grzecznościowych w odniesieniu do rówieśników i osób dorosłych. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Karuzela z sylabami” – zabawa słuchowa. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 9 – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych
czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Znam pewnego kawalera – rozmowa na temat dni tygodnia na podstawie wiersza L.J. Kerna;
poznanie nazw dni tygodnia; uświadamianie dzieciom następstwa dni tygodnia.
5. „Tydzień” – zabawa ruchowa z elementami pantomimy. Rozwijanie wyobraźni dzieci, umiejętno-ści naśladowczych.
6. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 8 – rozwijanie twórczego myślenia, zachęcanie do zaanga-żowania w wykonywaniu zadań ruchowych wyznaczonych przez N.; wdrażanie do przestrzegania
zasad zabawy.
7. Spacer w okolicy przedszkola – zwracanie uwagi na elementy środowiska, dostrzeganie zmian.
8. „Kto następny?” – zabawa utrwalająca kolejność i nazwy dni tygodnia.
9. Pory roku – utrwalenie piosenki; rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej; zachęca
nie do ładnego śpiewania.
10. „Mój tygodniowy kalendarz” – rozwijanie pamięci dzieci; wdrażanie do wywiązywania się z przydzielonych zadań.

 

 

Grudzień

Tydzień 4 ŚWIĄTECZNE ZWYCZAJE


Czekamy na pierwszą gwiazdkę

 

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – kształtowanie umiejętności prowadzenia dialogów
podczas zabaw tematycznych; czerpanie radości ze wspólnej zabawy. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Posyłanie gwiazdy” – zabawa w kole. Koncentrowanie uwagi na innej osobie.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 8 – rozwijanie sprawności ruchowej oraz koordynacji ruchowej
dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Gdzie jest pierwsza gwiazdka? – rozmowa na podstawie opowiadania G. Kasdepke. Rozwijanie
umiejętności koncentrowania uwagi na treści utworu literackiego.
5. „Gwiazdki” – zabawa ruchowa. Doskonalenie orientacji przestrzennej; doskonalenie umiejętności
tworzenia zbiorów trzyelementowych.
6. „Gwiazdki na niebie” – batik na papierze. Zaciekawienie dzieci nową technika plastyczną, rozwija
nie wyobraźni dzieci. „Kolorowe gwiazdki” – zabawa ruchowa. Doskonalenie szybkiego ustawiania
się w rzędzie, rozwijanie sprawnego posługiwania się liczebnikami porządkowymi.
7. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola. Zabawy na śniegu – jeżeli są dogodne warunki atmosferyczne. Sprawdzenie, czy w karmniku jest pokarm i ewentualne uzupełnienie go.
8. Praca z ZG, 28 – rozwijanie sprawności grafomotorycznej i koncentracji uwagi.
9. „Tor przeszkód” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 7. Wdrażanie dzieci do wykonywania
poleceń N.; zachęcanie dzieci do pokonywania własnych słabości; utrwalanie umiejętności przyjmowania podstawowych pozycji wyjściowych.
10. „Błyszczące gwiazdki” – doskonalenie umiejętności cięcia po linii łamanej, rozwijanie inwencji
plastycznej dzieci.

 

Świąteczne spotkanie z bajką

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – kształtowanie umiejętności prowadzenia dialogów
podczas zabaw tematycznych; czerpanie radości ze wspólnej zabawy. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Posyłanie gwiazdy” – zabawa w kole. Koncentrowanie uwagi na innej osobie.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 8 – rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Jasełka – koncentrowanie uwagi dzieci na utworze literackim (postaciach, kolejności zdarzeń).
5. „Gong” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Rozwijanie szybkiej reakcji na sygnał i umiejętności
skupiania uwagi na sygnałach. Praca z ZG, 25 – odczytywanie kodu.
6. Rozmowa na temat przedstawienia – zachęcanie dzieci do uczestniczenia w przedsięwzięciach
podejmowanych dla innych; doskonalenie umiejętności planowania czynności.
7. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola. Zabawy na śniegu – jeżeli są dogodne warunki atmosferyczne. Sprawdzenie, czy w karmniku jest pokarm i ewentualne uzupełnienie go.
8. „Zaproszenia na przedstawienie” – rozwijanie inwencji twórczej dzieci, doskonalenie sprawności
manualnej.
9. Przydział ról poszczególnym dzieciom – praca indywidualna. Rozwijanie zaangażowania dzieci we
wspólne przedsięwzięcia.
10. Przybieżeli do Betlejem – nauka kolędy. Poszerzanie pamięci słuchowej dzieci.

Jasełkowe przebieranki

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – kształtowanie umiejętności prowadzenia dialogów
podczas zabaw tematycznych; czerpanie radości ze wspólnej zabawy. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Jasełka” – nauka słów i melodii fragmentów kolęd. Rozwijanie pamięci słuchowej dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 8 – rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Rozwiązywanie zagadek na temat teatru – kształtowanie umiejętności tworzenia pojęcia na pod
stawie definicji; rozwijanie percepcji słuchowej dzieci na poziomie głoski i sylaby.
5. „Przejście po kamieniach” – zabawa ruchowa. Ćwiczenie skoczności i uwagi dzieci.
6. „Trzej Królowie” – przygotowanie rekwizytów do przedstawienia. Doskonalenie współpracydzie
ci podczas wykonywania zadania.
7. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola. Zabawy na śniegu – jeżeli są dogodne warunki atmosferyczne. Sprawdzenie, czy w karmniku jest pokarm i ewentualne uzupełnienie go.
8. „Jasełka” – próba przedstawienia. Zachęcanie dzieci do ładnej recytacji. Dalsza nauka słów i melodii fragmentów kolęd. Rozwijanie pamięci słuchowej dzieci.
9. „Wyciągamy obrusy” – zabawa ruchowa z apaszkami. Rozwijanie wyobraźni dzieci. Kształtowanie
koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej.
10. „Zwierzęta w szopce” – wykonanie rekwizytów. Rozwijanie poczucia współodpowiedzialności
dzieci za realizację zaplanowanego przedsięwzięcia.

Przygotowujemy świąteczny teatrzyk

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – kształtowanie umiejętności prowadzenia dialogów
podczas zabaw tematycznych; czerpanie radości ze wspólnej zabawy. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabawy z powitanką.
2. „Jasełka” – nauka słów i melodii fragmentów kolęd. Rozwijanie pamięci słuchowej dzieci. „Nocny
spacer” – doskonalenie koncentracji na określonym sygnale dźwiękowym.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 8 – rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Malarze” – zabawa ruchowa. Rozwijanie wyobraźni ruchowej i umiejętności pantomimicznych dzieci.
5. „Gimnastyka buzi i języka” – usprawnianie aparatu mowy. „Co dla kogo?” – kształtowanie umiejętności argumentowania swoich wyborów.
6. Próba przedstawienia – ustawienie dzieci, kolejność pojawiania się postaci na scenie, recytacja
i śpiew. Wdrażanie dzieci do właściwego zachowania na scenie podczas przedstawienia; rozwija
nie orientacji w przestrzeni oraz pamięci słuchowo-ruchowej.
7. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola. Zabawy na śniegu – jeżeli są dogodne warunki atmosferyczne. Sprawdzenie, czy w karmniku jest pokarm i ewentualne uzupełnienie go.
8. Wręczenie zaproszeń – przełamywanie nieśmiałości dzieci do mówienia przed dużą grupą rówie-
śników. Dekorowanie sali – zachęcanie dzieci do angażowania się we wspólną pracę i wywiązywania się z przyjętych na siebie zadań.
9. „Zaprzęgi” – zabawa bieżna. Uświadamianie dzieciom konieczności bezpiecznego poruszania się
po sali i współodpowiedzialności za bezpieczeństwo innych dzieci.
10. „Jasełka” – utrwalenie słów i melodii fragmentów kolęd oraz tekstów opanowanych przez
dzieci.

Jasełka

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – kształtowanie umiejętności prowadzenia dialogów
podczas zabaw tematycznych; czerpanie radości ze wspólnej zabawy. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.
2. „Szewc” – zabawa w kole. Rozwijanie pamięci wzrokowej dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 8 – rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Przygotowanie sali widowiskowej – rozwijanie umiejętności planowania kolejności działań; wdrażanie dzieci do współpracy i do podejmowania zadań dla dobra wszystkich.
5. „Jasełka” – przedstawienie.
6. „Porządki” – zachęcanie dzieci do pomocy przy porządkowaniu sali, odkładania zgromadzonych
przedmiotów na wyznaczone miejsce.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym (jeśli jest śnieg – lepienie bałwana).
8. „Głuchy telefon” – stwarzanie okazji do wyciszenia, rozwijanie koncentracji uwagi i pamięci słuchowej dzieci.
9. Wspólne śpiewanie kolęd – zachęcanie dzieci do kolędowania.
10. Rozmowa na temat zwyczaju składania życzeń – zachęcanie dzieci do przełamywania nieśmiałości i niechęci do składania życzeń; rozwijanie umiejętności redagowania prostych życzeń świątecznych dla rodziców.