Nauczanie zdalne – informacje dla rodziców

Szanowni rodzice!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Treści dotyczące przedszkoli: § 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (…) zaleca się w szczególności: – koordynowanie współpracy nauczycieli z dziećmi i rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne (…) – określenie tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach (…), uwzględniając w szczególności: a) równomierne obciążenie dzieci w poszczególnych dniach tygodnia, b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, c) możliwości psychofizyczne dzieci do podejmowania wysiłku umysłowego w ciągu dnia, (…); – określenie sposobu monitorowania postępów dzieci oraz weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, w tym informowania o postępach w nauce; (…) – zapewnienie rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazywanie informację o formie i terminach tych konsultacji; Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem: (…) – materiałów wskazanych przez nauczyciela; (…) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu. (…)

Drodzy Rodzice!

W trosce o właściwy przebieg procesu edukacyjnego dzieci oraz w odpowiedzi na Państwa potrzeby i oczekiwania, rozpoczęliśmy zdalne nauczanie. Naszym głównym komunikatorem jest przedszkolna strona Facebook oraz strona internetowa naszego przedszkola. Naszym zadaniem jest ukierunkować działania tak, by w pełni realizowane były treści wynikające z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego, a co za tym idzie, by przyrost wiadomości i umiejętności dzieci był nieprzerwany i stabilny. Kontynuując rozpoczęte działania na naszej przedszkolnej stronie internetowej wychowawcy poszczególnych grup wiekowych zamieszczają propozycje zadań, ćwiczeń i zabaw oraz stwarzają sytuacje edukacyjne, których realizację dostosowują do możliwości i warunków, w jakich się znajdujemy. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco proponowanych zajęć, które są szczegółowo zaplanowane wg harmonogramów zdalnego planowania pracy tygodniowej w obszarach aktywności poznawczej, fizycznej, społecznej i emocjonalnej zgodnie z PP wychowania przedszkolnego. Dziękujemy za dotychczasową współpracę w tym zakresie i fotorelacje z Waszych wspólnych działań i tych podejmowanych przez dzieci w Waszych domach. W razie pytań i wątpliwości zawsze służymy wsparciem i pomocą.

Dyrektor i wychowawcy Przedszkola u Cioci Mariolki