Temat tygodnia: „CHCĘ BYĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM”

PONIEDZIAŁEK 02.12.2019 

TEMAT DNIA: Witamy cię Mikołaju.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-dba o porządek w otoczeniu

-dzieli wyrazy na sylaby

-określa dna czynność

-zna znak graficzny litery r R

-dokonuje analizy słuchowej wyrazu raki

-wie, że r jest spółgłoską

-potrafi precyzyjnie wycinać

-zauważa zmiany  w przyrodzie

-bierze aktywny udział w zabawę

-odnajduje w wyrazach literę r

WTOREK 03.12.2019 

TEMAT DNIA: Co mogę zrobić dla innych?

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-przestrzega zasad

-odnajduje rymy i je wypowiada

-odczytuje imiona

-słucha poleceń nauczyciela

-słucha opowiadania

-odpowiada na pytania

-zna sposoby pomocy innym

-ma poczucie rytmu

-tańczy do muzyki

-porusza się w parach na spacerze

-potrafi uogólniać

-precyzyjnie kończy szlaczki

-rysuje przedmioty, w nazwach których jest głoska r

ŚRODA 04.12.2019 

TEMAT DNIA: Prezenty, prezenty.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-przestrzega zasad dobrej zabawy

-jest spostrzegawcze

-pisze precyzyjnie literę r, R

-zna znak graficzny cyfry 6

-przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi

-jest sprawne ruchowo

-jest zręczne

-zachowuje bezpieczeństwo w czasie spaceru

-wykonuje poprawnie ćwiczenia z cyfrą 6

CZWARTEK 05.12.2019 

TEMAT DNIA: Śpiewamy dla Mikołaja.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

–układa wspólnie z innymi zdania

-liczy słowa w zadaniach

-wykonuje ćwiczenia matematyczne

-ma poczucie rytmu

-szybko reaguje na zmianę tempa w muzyce

-lubi bawić się przy muzyce

-jest twórcze

-dba o porządek w miejscu pracy

-liczy słowa w zdaniach

-jest precyzyjne w wykonaniu zadania grafomotorycznego

PIĄTEK 06.12.2019 

TEMAT DNIA: Święty, który pomaga.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

–bawi się zgodnie z innymi

-dzieli się zabawkami w czasie zabawy

-odtwarza rytm

-rysuje i koloruje wg wzoru

-układa puzzle

-wypowiada pełnymi zdaniami  się nt obrazka

-zna zabawę i stosuje się do jej zasad

-jest sprawne ruchowo

-układa zdanie do obrazka

-liczy słowa w zadaniach

-bawi się zgodnie z innymi